PK w liczbach

Liczba uczestników studiów
Liczba studentów ogółem: 14519
studenci studiów stacjonarnych 11621
studenci studiów niestacjonarnych 2898
   
liczba doktorantów 263
liczba uczestników studiów podyplomowych 869
   
liczba wydziałów 7
liczba jednostek pozawydziałowych 13
liczba kierunków studiów 26

 

Liczba pracowników zatrudnionych na Politechnice Krakowskiej
Ogółem: 2134
nauczyciele akademiccy 1194
pozostali pracownicy 940
   
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 975
prof. zwyczajni 56
prof. nadzwyczajni z tytułem 39
prof. nadzwyczajni bez tytułu 98
adiunkci z habilitacją 75
pozostali adiunkci 466
asystenci 241
   
Pracownicy dydaktyczni: 216
starsi wykładowcy 128
wykładowcy 74
lektorzy 13
instruktorzy 1
   
Dyplomowani bibliotekarze 3