Rewitalizacja - studia podyplomowe

Cel prowadzenia Podyplomowych Studiów Rewitalizacji:

 

Celem Podyplomowych Studiów Rewitalizacji jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów ekonomicznych, społecznych, prawnych, przestrzennych i środowiskowych. Zachodzące obecnie dynamiczne zmiany w zakresie przeobrażeń obszarów zdegradowanych wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu odnowy tkanki jak ich ochrony istniejących struktur przestrzennych zapisanych w procesie rewitalizacji oraz planowania przestrzennego. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych oraz otwartych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne ożywienie rewitalizowanego obszaru.


Program studiów spełnia warunek 150 godzin z zakresu problematyki rewitalizacyjnej niezbędnej do pracy na stanowisku specjalisty ds. rewitalizacji. Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria oraz warsztaty projektowe, zakończone egzaminem teoretycznym i pracą dyplomową. Kandydaci na studia Podyplomowe Studia Rewitalizacji powinni rekrutować się spośród absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich.


Celem studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji jest:

 

 • wyposażenie w kompetencje do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych w obszarach zurbanizowanych; 
 • uświadomienie potrzeby ożywiania terenów zdegradowanych i nadawania im funkcji wynikających z warunków otoczenia i potrzeb odbiorców;
 • uznanie obszarów zniszczonych, poeksploatacyjnych ,poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych za wartość;
 • umiejętność kształtowania procesów przywracania znaczenia centrów miejscowości, ich rehabilitacja oraz aktywizacja obszarów usług i mieszkalnictwa przy współudziale społeczności lokalnej.

 

 

Charakterystyka planu studiów:

 

Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru. Studia będą trwały 2 semestry (zimowy i letni) i obejmować będą 172 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakończone zostaną pracą dyplomową.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 30.


Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla Studiów Podyplomowych Rewitalizacji absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

 

Plan studiów podyplomowych obejmuje 8 bloków tematycznych:


1. podstawowe problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych;
2. geneza rewitalizacji i filozofia rewitalizacji;
3. zagadnienia ekonomiczne w procesach rewitalizacyjnych;
4. zagadnienia społeczne w procesach rewitalizacyjnych;
5. problemy prawne;
6. planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji;
7. problemy ekologicznej infrastruktury w obszarach rewitalizowanych;
8. zagadnienia przyrodniczo- krajobrazowe w terenach rewitalizowanych.


Efekty kształcenia i treści programowe znajdują się w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

 


Sylwetka absolwenta:

 

Studia podyplomowe Rewitalizacja w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego procesu rewitalizacji w nawiązaniu do planowania przestrzennego.


Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę z zakresu wieloaspektowej rewitalizacji. Mają za zadanie przygotować:

 

 • przedstawicieli administracji samorządowej do właściwego nadzorowania procesów rewitalizacji;
 • nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć zgodnie z oczekiwaniami w zakresie rewitalizacji wymaganymi obowiązującymi normami i prawodawstwem;
 • działaczy społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnej do prowadzenia warsztatów związanych z partycypacją społeczeństwa lokalnego w procedurach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi na ich terenie;
 • inwestorów i przedstawicieli firm w zakresie świadomego podchodzenia do zadań rewitalizacyjnych pozyskiwanych w ramach postępowań.

 


Struktura kwalifikacji absolwenta:

 

Absolwent podyplomowych zdobędzie wiedzę dotyczącą:

 

 • podstawowych problemy rewitalizacji obszarów zagrożonych;
 • genezy i filozofii rewitalizacji;
 • udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji;
 • istotnych aspektów ekonomicznych;
 • otoczenia prawnego procesów rewitalizacji;
 • znaczenia i roli planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w procesie rewitalizacji oraz umiejętności w zakresie:
  • identyfikacji problemów wyznaczania terenów do rewitalizacji;
  • analizy wartości przyrodniczo krajobrazowych rejonu przeznaczonego do rewitalizacji;
  • analizy zasobów kulturowych i ich potencjałów w obszarach rewitalizowanych;
  • znaczenia partycypacji społeczeństwa i udziału samorządu lokalnego w procesie rewitalizacji;
  • korzystania z zasobów informacyjnych gmin;
  • rozumienia przepisów prawnych i świadomości otoczenia prawnego procesów rewitalizacji.

 

 

Lokalizacja Podyplomowych Studiów Rewitalizacji:

Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24.

 


Kierownik Podyplomowych Studiów Rewitalizacji:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz - Bilska

 


Koordynator Podyplomowych Studiów Rewitalizacji:

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz - Gaber

 

Czas trwania studiów: 2 semestry, 172 godziny. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.


Rozpoczęcie zajęć: luty/marzec 2017 r.


Limit miejsc: min. 15 słuchaczy


Termin nadsyłania zgloszeń: 20 lutego 2017 r.Warunki uczestnictwa:

 • ukończenie studiów w szkole wyższej,
 • wniesienie opłaty do dnia 20.02.2017.

 


Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia (PDF) (DOC);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • dwa zdjęcia.

 


Dokumenty można składać osobiście w siedzibie w siedzibie, pocztą lub na adres e-mail. KOSZT UCZESTNICTWA: 3300 zł - płatne w całości lub w dwóch ratach. Numer konta na które trzeba dokonać wpłaty zostanie wysłany każdemu uczestnikowi po otrzymaniu przez koordynatora karty zgłoszenia.

 


KONTAKT:

Koordynator Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 605 720 451 w godz. 10.00-14.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..