POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

profesora nadzwyczajnego

 

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.

 

w Instytucie Matematyki

 

na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

w dyscyplinie - matematyka

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art.114, ust. 5 z późniejszymi zmianami) i Statucie Politechniki Krakowskiej § 84 oraz posiadają:

 

 • posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • znaczny dorobek naukowy w dziedzinie matematyka – preferowana matematyka finansowa;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i rozwoju naukowego;
 • ma znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi;
 • udokumentowaną znajomość języka obcego.

 

 

W przypadku wygrania konkursu złożą oświadczenie stwierdzające, że Politechnika Krakowska będzie jedynym miejscem pracy.

 

 

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, (tel./fax 12/638-07-28; 628-31-51) w terminie do 08.09.2017 r. następujące dokumenty:

 

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta;
 • życiorys;
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • autoreferat;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego;
 • potwierdzenie znajomości języka obcego;
 • informację o kształceniu kadry.

 

 

Konkurs na wydziale zostanie rozstrzygnięty do 20.09.2017 r.


Ostateczna decyzja JM Rektora PK zostanie podjęta do 30.09.2017 r.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).