POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta naukowo - dydaktycznego

 

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)

 

w Instytucie Informatyki

 

w Zakładzie Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności

 

na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

w dyscyplinie: INFORMATYKA

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz.1365 z dnia 30 sierpnia 2005 roku), z późn. zmianami zwłaszcza wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. nr 84, poz. 455).

 


Wymagania stawiane kandydatom:

 

 • absolwent studiów II st. na kierunku informatyka ze specjalnością Grafika komputerowa i multimedia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • deklaracja podjęcia szkolenia pedagogicznego lub odbyte szkolenie pedagogiczne;
 • programowanie w: C,C++,PHP,JAVA;
 • obsługa baz danych;
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Android;
 • biegłe posługiwanie się Microsoft Office Word / Excel;
 • znajomość HTML oraz CSS;
 • znajomość silników tworzenia gier komputerowych;
 • znajomość oprogramowania 3ds Max w stopniu zaawansowanym i deweloperskim;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD w stopniu zaawansowanym i deweloperskim;
 • znajomość oprogramowania Revit Architecture w stopniu zaawansowanym;
 • znajomość zasad montażu cyfrowych treści multimedialnych i tworzenia efektów specjalnych;
 • umiejętności organizacyjne w zakresie projektowania zespołowego, widowisk multimedialnych.

 

Ponadto spełniają warunki art. 88 Statutu PK z 2011 roku.

 

 

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki, ul. Podchorążych 1, Kraków, tel./fax (012) 638-07-28 w terminie do dnia 15.09.2016 roku następujące dokumenty:

 

 • podanie;
 • życiorys;
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego;
 • autoreferat;
 • wykaz dorobku naukowego.

 

 

Konkurs na Wydziale zostanie zamknięty do dnia 20.09.2016 r. Ostateczna decyzja JM Rektora zostanie podjęta do dnia 30.09.2016 r.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).