POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta naukowo - dydaktycznego


(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Instytucie Informatyki


w Zakładzie Inteligencji Obliczeniowej


na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

w dyscyplinie: INFORMATYKA

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz.1365 z dnia 30 sierpnia 2005 roku), z późn. zmianami zwłaszcza wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. nr 84, poz. 455) tzn. posiadają:

 

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki,
 • podjęcie studiów doktoranckich w zakresie informatyki,
 • wysoka średnia ocen w czasie studiów,
 • deklaracja podjęcia szkolenia pedagogicznego lub odbyte szkolenie pedagogiczne,
 • deklaracja podjęcia studiów doktoranckich.
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień w zakresie kryptografii i bezpieczeństwa systemów informatycznych, gridów i chmur obliczeniowych, inżynierii obliczeniowej i metod numerycznych
 • umiejętność programowania w nowoczesnych językach obiektowych,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne.

 

Ponadto spełniają warunki art. 88 Statutu PK z 2011 roku.

 

 

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki ul. Podchorążych 1, Kraków, tel./fax (012) 638-07-28 w terminie do dnia 15.09.2016 roku następujące dokumenty:

 

 • podanie;
 • życiorys;
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego;
 • autoreferat;
 • wykaz dorobku naukowego.

 

 

Konkurs na Wydziale zostanie zamknięty do dnia 20.09.2016 r.


Ostateczna decyzja JM Rektora zostanie podjęta do dnia 30.09.2016 r.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).