POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta naukowo-dydaktycznego

 

(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 r.)

 

w Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji

 

w Instytucie Projektowania Architektonicznego

 

na Wydziale Architektury

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) oraz Statucie PK § 88 i posiadają:

 


1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń z projektowania architektoniczno-urbanistycznego;
 • praca administracyjno-organizacyjna;
 • uczestnictwo w pracach naukowych jednostki.

 


2. Niezbędne wymagania:

 

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z obcokrajowcami;
 • ukończone szkolenie pedagogiczne.

 


3. Dodatkowe wymagania:

 

 • otwarty przewód doktorski;
 • uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • praktyka dydaktyczna;
 • predyspozycje do pracy naukowej;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole.

 


4. Wymagane dokumenty:

 

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej;
 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana przy ul. Podchorążych 1, pok. 04 w godz. 9.00 – 14.00 w terminie od 04.09.2017 – do 18.09.2017 r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).