POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

starszego referenta technicznego

 

w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań:


• udział merytoryczny w przygotowaniu wniosków, grantów dotyczących realizacji prac naukowo-badawczych;
• prowadzenie badań pomiarowych;
• zbiór i analiza danych;
• przetwarzanie danych z punktów pomiarowych;
• symulacja komputerowe;
• obsługa techniczna sprzętu MLBE;
• opracowywanie merytoryczne pomocy do zajęć dydaktycznych oraz do podręczników i skryptów dla pracowników naukowych jednostki;
• w razie potrzeby prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratoryjnych i projektowych);
• inne czynności zlecane przez kierownika jednostki.

 

2. Niezbędne wymagania:


• tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku architektura i urbanistyka lub kierunku inżynieria lądowa.

 

3. Dodatkowe wymagania:


• znajomość AutoCAD, 3DMAX, mile widziana znajomość innych programów grupy CAD;
• znajomość specjalistycznego oprogramowania DesignBuilder;
• obsługa programów MS OFFICE (Word, Excell, PowerPoint);
• znajomość języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego.

 

4. Wymagane dokumenty:


• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 15 września 2017 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko starszego referenta technicznego.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach od 9.10.2017 do 13.10.2017 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).