POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

profesora nadzwyczajnego

 

(objęcie stanowiska z dniem 1.10.2017 r.)

 

w Instytucie Mechaniki Stosowanej

 

na Wydziale Mechanicznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 

 

 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalności dynamika maszyn lub pokrewnej;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie dynamiki układów materialnych oraz teorii sygnałów, udokumentowany publikacjami i referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • posiadają dorobek w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych;
 • mają w dorobku współpracę międzynarodową;
 • mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, z co najmniej jednym otwartym przewodem doktorskim pod swoim promotorstwem;
 • posiadają doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratorium (w tym komputerowego) i prac dyplomowych w zakresie specjalności Instytutu;
 • są przygotowane do prowadzenia zajęć (w tym również w języku angielskim ) z przedmiotów mechanika ogólna, numeryczne metody w zagadnieniach drganiowych i akustycznych, modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych, teoria sygnałów, analiza sygnałów w anatomii klinicznej;
 • posiadają czynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mogą wskazać Politechnikę Krakowską jako swoje podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrazić zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym, a także dla uprawnień Wydziału do nadawania stopni naukowych.

 

 

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30) następujące dokumenty:

 

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów:

 

- autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,

- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,

- wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,

- informację o kształceniu kadry.

 

 

Termin składania podań upływa dnia 19.09.2017 r.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 20.09.2017 r.


W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).