POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielny referent / specjalista

 

(stanowisko w zależności od stażu pracy)


umowa na zastępstwo

 

w Centrum Transferu Technologii

 

 

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 • nawiązywanie aktywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym;
 • poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych;
 • analiza potrzeb rynkowych;
 • przygotowanie ofert komercjalizacji;
 • opracowywanie ścieżek komercjalizacji i modeli biznesowych;
 • organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze s2b;
 • działania promocyjne;
 • uczestnictwo w targach branżowych i wystawach wynalazczości;
 • analiza potencjału badawczego Uczelni pod kątem konkretnych zapytań z rynku;
 • gromadzenie informacji o badaniach prowadzonych na Uczelni, mających wysoki potencjał komercjalizacyjny, w tym prowadzenie i aktualizacja bazy danych;
 • diagnozowanie potrzeb otoczenia gospodarczego i komunikowanie ich w środowisku naukowym.

 

 

2. Niezbędne wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z transferem wiedzy lub w sprzedaży w sektorze s2b lub b2b;
 • znajomość procesów związanych z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią;
 • umiejętność komunikacji z klientami;
 • znajomość j. angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację;
 • odpowiedzialność i samodzielność, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów MS Office.

 

 

3. Dodatkowe wymagania:

 

 • dobra organizacja pracy;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w środowisku akademickim
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • kreatywność;
 • umiejętność analizy i prezentacji danych.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 29.09.2017 r.Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielny referent/specjalista na zastępstwo w CTT.Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 25.10.2017 r. do 29.10.2017 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).