Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Politechnika Krakowska, zgodnie z umową VIII/84/PS/815/17 z dnia 24.04.2017r., otrzymała dofinasowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Przebudowa budynku 11-1 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1, w zakresie budowy dźwigu wewnętrznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1072/2016 z dnia 17 maja 2016 r." 
W ramach zadania realizowana jest dostawa i montaż dźwigu osobowego, wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi, przygotowawczymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi, w tym pracami konserwatorskimi.

Całkowity koszt zadania wynosi 467 400,00 zł.

Dofinansowanie wynosi 174 400,00 zł .

Poprzez realizację zadania stworzone zostaną niepełnosprawnym studentom PK warunki do nauki na równych prawach z innymi. Dokonany zostanie proces wyrównania szans, co oznacza uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych i życiu naukowym.
Przedmiotowa inwestycja umożliwi również zlikwidowanie barier dla osób starających się o zatrudnienie, wyrównując ich szanse we włączeniu się do aktywnego życia zawodowego.
W chwili obecnej na Politechnice Krakowskiej studiuje 160 studentów oraz zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym na Wydziałach Architektury oraz Fizyki, Matematyki i Informatyki, znajdujących się w budynku, 37 studentów i 3 pracowników z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności.
Wykonanie prac związanych z budową dźwigu osobowego jest ostatnim elementem zapewniającym pełny dostęp niepełnosprawnym studentom i pracownikom PK do wszystkich pomieszczeń w budynku.

projekt wspolfinansowany
pefron   malopoplska

-----

 

 W roku 2013 zrealizowano zadanie inwestycyjne na kampusie w Czyżynach pod nazwą „Przebudowa dźwigu towarowego na osobowo–towarowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zespołem maszynowni w budynku 6a (17-11) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1244/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.” Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w kwocie 106  334,97 zł. Całkowity koszt wyniósł 219 700,36 zł.Poprzez realizację ww. zadania inwestycyjnego stworzone zostały niepełnosprawnym studentom PK warunki do nauki na równych prawach z innymi. Dokonał się proces wyrównania szans, co oznacza uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym i kulturalnym.Podstawowym efektem wynikającym z wykonania przedmiotowego zakresu prac, to zapewnienie pełnego dostępu studentom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń kompleksu dydaktycznego nr 6 na Czyżynach.W chwili obecnej na Wydziale Mechanicznym studiuje 53 studentów z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności. Politechnika Krakowska, dostosowując warunki kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerza swoją ofertę edukacyjną, dając nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego tej grupie społecznej, bez względu na wiek.Na zdjęciu, winda w budynku 6a po przebudowie / fot. Jan Zych