PODSTAWA PRAWNA

 

Student/doktorant Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

  • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów/doktorantów studiów stacjonarnych,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych studentów doktorantów,
  • zapomogi.


Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa powyżej, przyznawane są w roku akademickim na 10 miesięcy.

 

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta.

 

Wnioski w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym studenci/doktoranci składają w dziekanatach wydziałów, na których podjęli kształcenie.

 

Wnioski w sprawie stypendium dla najlepszych studentów/doktorantów należy złożyć u kierownika studiów wydziału, na którym podjęli kształcenie.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

 

pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019