Stypendium przyznawane jest pracownikom lub doktorantom Politechniki Krakowskiej, którzy mają wszczęty przewód doktorski, na okres maksymalnie 18 miesięcy. Wysokość stypendium jest ustalana na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta według tabeli miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych (załącznik do Regulaminu wynagradzania pracowników PK). Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta między Politechniką Krakowską a osobą, której przyznano stypendium.

 

Procedura ubiegania się o stypendium

Wzór wniosku o stypendium doktorskie

Umowa o wypłatę stypendium doktorskiego