Kolejnym sukcesem naukowców Politechniki Krakowskiej, przy współudziale Centrum Transferu Technologii PK, jest zawarcie w ostatnim czasie dziesięciu umów licencyjnych.

W wyniku współpracy z przedsiębiorcami, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy CTT PK doprowadziło do zawarcia dziesięciu umów licencyjnych, dotyczących wyników prac badawczych zrealizowanych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej.

W przypadku dwóch z nich przedmiotem umowy są innowacyjne rozwiązania z dziedziny chemii, dotyczące związków antyseptycznych i antymikrobiologicznych. Pozostałych osiem dotyczy badania właściwości elektrycznych obwodów prądu okresowo zmiennego.

Wszystkie umowy są porozumieniami o długookresowej współpracy, która może przybrać znacznie szerszy charakter, prowadząc do rozwoju technologii i wdrożeń do produkcji.

Zawarcie umów jest dowodem na rozwijającą się współpracę z sektorem gospodarczym. Zdaniem Marleny Marek z CTT PK, przy wzroście znaczenia własności intelektualnej dla nowoczesnych rynków, kolejne takie sukcesy naukowców Politechniki Krakowskiej w zakresie komercjalizacji są tylko kwestią czasu.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest jednostką pozawydziałową uczelni. Od początku działalności (1997 r.) wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podniesieniem konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.