Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec i dr inż. Bożena Tyliszczak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazły się w gronie laureatów konkursu na udział w programie stażowo-szkoleniowym z zakresu technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego.

 

 

Konkurs prowadzony był w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

 

Projekt zakłada bezpłatny udział pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, w zakresie:

  1. bezpieczeństwa elektrowni jądrowych (technicznego i organizacyjnego), podczas normalnej eksploatacji, w stanach awaryjnych, związanego z zagrożeniami terrorystycznymi, w razie konfliktu zbrojnego;
  2. odpadów promieniotwórczych: zabezpieczania składowania, przerobu, transportu;
  3. ochrony radiologicznej: w elektrowniach jądrowych, podczas transportu odpadów promieniotwórczych, w składowiskach odpadów promieniotwórczych;
  4. procedur bezpieczeństwa w otoczeniu elektrowni jądrowej na wypadek awarii (strefy bezpieczeństwa, strefy ewakuacji, plany ewakuacyjne, zadania służb mundurowych);
  5. specyfiki energetyki jądrowej w porównaniu z energetyką konwencjonalną i odnawialnymi źródłami energii, miejsca elektrowni jądrowych w systemie elektroenergetycznym, możliwości współpracy elektrowni jądrowych z odnawialnymi źródłami energii;
  6. możliwości zwiększania efektywności elektrowni jądrowych, np. przez produkcję ciepła dla potrzeb komunalnych i przemysłowych;
  7. zastosowania metod symulacji komputerowych do analizy działania elektrowni jądrowej w warunkach normalnej eksploatacji i w stanach awaryjnych;
  8. percepcji społecznej energetyki jądrowej, specyfiki postrzegania zagrożeń związanych z eksploatacją elektrowni jądrowych, zasad profesjonalnego komunikowania się ze społeczeństwem;
  9. dobrych praktyk w kontaktach inwestora, dostawcy technologii, operatora elektrowni jądrowej ze społecznościami lokalnymi oraz samorządami;
  10. najważniejszych międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących energetyki jądrowej (w tym zadania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IAEA).