W roku akademickim 2014/2015 ośmioro naukowców z Politechniki Krakowskiej (lista poniżej) znalazło się wśród pracowników naukowych, którym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacji profesorskich:


1. Witold Cecot - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej
2. Joanna Dulińska - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Stanisław Gaca - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej
4. Czesław Niżankowski - profesor nauk technicznych, Wydział Mechaniczny
5. Marek Piekarczyk - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej
6. Krzysztof Stypuła - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej
7. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich - profesor nauk technicznych, Wydział Architektury
8. Bogumił Wrana - profesor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.


Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej.