Liczba uczestników studiów
(stan na dzień: 30.11.2017 r.)
Liczba studentów ogółem: 13529
studenci studiów stacjonarnych 10883
studenci studiów niestacjonarnych 2646
studenci studiów I stopnia 10768
studenci studiów II stopnia 2761
studenci cudzoziemcy 227
   
liczba doktorantów 266
liczba uczestników studiów podyplomowych 988
   
liczba wydziałów 7
liczba jednostek pozawydziałowych 12
liczba kierunków studiów 31

 

Liczba pracowników zatrudnionych na Politechnice Krakowskiej
(stan na dzień 31.12.2017 r.)
Ogółem: 2024
nauczyciele akademiccy 1147
pozostali pracownicy 877
   
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 923
prof. zwyczajni 56
prof. nadzwyczajni z tytułem 25
prof. nadzwyczajni bez tytułu 100
adiunkci z habilitacją 76
pozostali adiunkci 424
asystenci 242
   
Pracownicy dydaktyczni: 214
starsi wykładowcy 134
wykładowcy 67
lektorzy 13
   
Dyplomowani bibliotekarze 3