Politechnika Krakowska znalazła się wśród uczelni, które przedstawiły najlepiej ocenione projekty na wdrożenie kompleksowych rozwiązań antyplagiatowych. Konkurs - finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - rozstrzygnęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

 

Wsparcie z NCBR umożliwi szkołom wyższym stworzenie nowego systemu, modyfikację systemu funkcjonującego obecnie na uczelni albo zakup licencji. Prawie 35 mln zł otrzyma na ten cel pięćdziesiąt polskich uczelni publicznych i niepublicznych.


„Wykorzystując środki unijne, którymi dysponuje Centrum w ramach POWER wspieramy polskie uczelnie, dążąc do podnoszenia jakości kształcenia oraz zapewnienia im jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. W pierwszym z rozstrzygniętych przez nas konkursów wzmacniamy potencjał uczelni w zakresie wdrażania i obsługi tzw. systemów antyplagiatowych” - mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki.


Finansowane w konkursie rozwiązania muszą współpracować z innymi bazami repozytoryjnymi, w tym również z tymi, które będą utworzone w przyszłości. Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na szkolenia dla przyszłych użytkowników programu oraz opracowanie i wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.


16 grudnia br. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w NCBR. Komisja rozpatrzyła i oceniła 113 wniosków o dofinansowanie, z czego 50 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a wśród nich projekt Politechniki Krakowskiej z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 489 535, 50 zł.