Politechnika Krakowska i Uniwersytet Jagielloński zawarły porozumienie o współpracy dotyczące wspólnego prowadzenia badań naukowych i pomiarów mechanicznych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. W czwartek, 14 stycznia w siedzibie NCPS Solaris, umowę w tej sprawie podpisali prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej oraz prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

 

 

Porozumienie przewiduje udział we wspólnych badaniach naukowych, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie przy realizacji podejmowanych zadań, a także wspólne starania o środki finansowe na realizowane w kooperacji projekty naukowo-badawcze. Wyniki uzyskane we współpracy stron będą przedmiotem wspólnych publikacji naukowych. Umowa dotyczy nie tylko współdziałania pracowników naukowych obu uczelni i NCPS. Możliwość prowadzenia w siedzibie SOLARIS badań naukowych i pomiarów mechanicznych, związanych z pracami dyplomowymi i doktorskimi, będą mieli także studenci i doktoranci PK.


- Porozumienie otwiera przed naszymi naukowcami, studentami i doktorantami możliwości prowadzenia unikatowych badań naukowych w oparciu o jedno z najpotężniejszych narzędzi  badawczych w Polsce i Europie - podkreśla prof. Kazimierz Furtak, rektor PK. - Z drugiej strony, oferujemy Narodowemu Centrum Promieniowania Synchrotronowego nasze wsparcie przy rozwiązywania problemów związanych z działaniem i diagnostyką synchrotronu Solaris. Mamy w tym zakresie bardzo bogate doświadczenia, wynikające z wieloletniej współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i zaangażowaniem naszych specjalistów w stworzenie najpotężniejszego instrumentu naukowego CERN - Wielkiego Zderzacza Hadronów.


Prof. Stanisław Kistryn przypomina, że  Centrum SOLARIS pomyślane było jako tzw. laboratorium użytkowników, otwarte dla wszystkich naukowców, którzy w swoich badaniach potrzebują najnowocześniejszej w świecie i unikalnej w tym regionie Europy infrastruktury. - Liczymy, że współpraca z naukowcami Politechniki Krakowskiej - przy ich doświadczeniu i kontaktach międzynarodowych - rozszerzy program badań centrum i dostarczy wyników o fundamentalnym znaczeniu dla nauk podstawowych i aplikacyjnych - mówi prorektor UJ.


Współpraca naukowców Politechniki Krakowskiej z NCPS SOLARIS rozpoczęła się w 2015 r. i dotyczyła prac prowadzonych w zakresie diagnostyki i pomiarów synchrotronu, zwłaszcza pomiarów wzbudzeń dynamicznych różnego pochodzenia (np. sejsmicznego), które mogą mieć wpływ na działanie akceleratora. - Prace te przyniosły efekt w postaci stworzenia oprzyrządowania do celów monitorowania zachowania się synchrotronu w okresach operacyjnych i pozaoperacyjnych - informuje prof. Błażej Skoczeń, dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej PK, koordynator porozumienia ze strony Politechniki Krakowskiej. - Mając za sobą 25 lat współpracy z CERN, dysponujemy niewątpliwie stosownymi kompetencjami w zakresie projektowania, optymalizacji i budowy infrastruktury badawczej. Chcemy je wykorzystać we współpracy z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

 

Dyrektor Centrum SOLARIS prof. Marek Stankiewicz zwraca uwagę, że SOLARIS jest jednostką badawczą o niezwykle skomplikowanej infrastrukturze pod względem budowlanym, systemów zasilania, chłodzenia i kontroli. - Dlatego to miejsce jest idealnym polem doświadczalnym dla naukowców z uczelni technicznych - podkreśla


Współpraca naukowa, wynikająca z zawartego porozumienia, dotyczyć będzie badań zachowania się synchrotronu pod wpływem wymuszeń dynamicznych (projektowanie układów wibroizolacyjnych), budowy stanowiska do badań w zakresie inżynierii materiałowej (badania krystalograficzne, badania ewolucji mikrostruktury nowoczesnych materiałów), a także prac badawczych nad liniową i nieliniową dynamiką wiązki elektronowej w złożonych polach magnetycznych.


Porozumienie PK i UJ ma charakter uniwersalny i otwiera możliwość nawiązania współpracy z NCPS SOLARIS przez pracowników wszystkich wydziałów Politechniki, którzy mogą angażować się w rozwój infrastruktury lub opracowanie stanowiska badawczego w ośrodku UJ. Docelowo ma tam powstać kilkanaście linii badawczych, wyposażonych łącznie w około 20-25 stanowisk badawczych.


Synchrotron SOLARIS jest nowoczesnym urządzeniem badawczym - akceleratorem elektronów, który służy do generowania promieniowania elektromagnetycznego (od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego). Jego unikalne właściwości pozwalają na prowadzenie multidyscyplinarnych badań w wielu obszarach nauki, m.in.: biologii, medycynie, fizyce, chemii, farmakologii, inżynierii materiałowej, geologii, krystalografii, archeologii czy metrologii. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest jedynym takim ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, jednym z zaledwie kilkudziesięciu w świecie. Jednocześnie badania może w nim prowadzić kilkanaście grup badawczych.

 

 

 

 

Na zdjęciach, podpisanie umowy o współpracy PK i UJ oraz zwiedzanie NCPS „Solaris”, Kraków 14 stycznia br. / fot. Jan Zych.

 

Zobacz także fotorelację: Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ.