Ukazał się po raz pierwszy w całości kolorowy numer czasopisma Politechniki Krakowskiej. Pismo powstało 19 lat temu, od 2010 roku wydawane jako miesięcznik. Od tego roku będzie drukowane w całości w kolorze.

 

 

„Nasza Politechnika” jest miesięcznikiem Politechniki Krakowskiej adresowanym do całej społeczności akademickiej uczelni. Pismo informuje o wydarzeniach bieżących z życia szkoły, prezentuje zagadnienia istotne dla jej funkcjonowania, publikuje artykuły jej pracowników.

 

„Naszą Politechnikę” powołał do życia 27 stycznia 1997 roku prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, ówczesny rektor Politechniki Krakowskiej. Za główny cel pisma uznał integrowanie społeczności uczelni. Początkowo ukazywało się ono jako dwumiesięcznik. Pierwszym szefem pisma został dr inż. Ryszard Moszumański, a sekretarzem redakcji Elżbieta Barowa. W latach 2002-2008 redaktorem naczelnym był prof. Maciej Złowodzki, od 2008 funkcję pełni red. Lesław Peters. Sekretarzem redakcji jest Katarzyna Tyńska. Od początku istnienia pisma w skład kolegium redakcyjnego wchodzi fotografik Jan Zych.

 

O ile podstawowe zadania nakreślone na początku istnienia „Naszej Politechniki” nie uległy zasadniczej zmianie, o tyle jej forma graficzna i układ działów ewoluowały. Zmianie uległa częstotliwość wydawania pisma, które od maja 2010 roku ukazuje się jako miesięcznik. Od stycznia 2016 r. pismo w całości wydawane jest w kolorze.

 

Na swych łamach „Nasza Politechnika” porusza szeroki wachlarz zagadnień dotyczących macierzystej uczelni - od dydaktyki i działalności naukowej poczynając, na działalności społecznej, kulturze i sporcie akademickim kończąc.

 

Miesięcznik opisuje sukcesy pracowników, studentów i wychowanków odnoszone poza uczelnią. Dużą wagę redakcja przywiązuje do upowszechniania wiedzy o historii Politechniki Krakowskiej. Na łamach trafiają się też publikacje o lżejszym charakterze. Korzystając z faktu, że uczelnia skupia osoby obdarzone rozlicznymi talentami, na łamach pisma regularnie pojawiają się wiersze i rysunki satyryczne znanych profesorów.

 

Skład „Naszej Politechniki” wykonuje Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

 

Miesięcznik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej uczelni.