Prof. Jan Kazior został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2016-2020. W wyborach, które odbyły się w środę 6 kwietnia 2016 r., pokonał jedynego kontrkandydata - prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września, zastępując kończącego urzędowanie po dwóch kadencjach prof. Kazimierza Furtaka.

 


W wyborach na Politechnice Krakowskiej głosowało 56 z 60 elektorów. 50 poparło kandydaturę prof. Jana Kaziora z Wydziału Mechanicznego. Na prof. Dariusza Bogdała z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej swój głos oddało 6 elektorów.


- Wybór na rektora Politechniki Krakowskiej to dla mnie ogromny zaszczyt, pełnienie funkcji będę traktował jako dalszą służbę na rzecz uczelni. Mam nadzieję, że tak duże poparcie w wyborach to wyraz akceptacji dla mojego programu wyborczego i zapowiedź udanej współpracy z całą społecznością akademicką Politechniki. Pragnę serdecznie podziękować całej społeczności naszej Politechniki za okazane zaufanie i wiele wyrazów sympatii i życzliwości, jakie do mnie dotarły w ciągu ostatnich tygodni. Otrzymałem też wiele wskazówek i rad oraz ciekawych pomysłów, które na pewno wezmę pod uwagę w trakcie podejmowania różnych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem naszej Alma Mater. Bardzo liczę na dalszą współpracę wszystkich, którym na sercu leży dobro i przyszłość Politechniki Krakowskiej. Chcę, aby Politechnika Krakowska była nowoczesną uczelnią techniczną, wspomagała rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski i regionu, odgrywała ważną rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Będziemy nadal dynamicznie rozwijać współpracę z otoczeniem przemysłowymi i pracodawcami - powiedział po wyborze rektor-elekt.


Prof. Jan Kazior (na zdjęciu / fot. Jan Zych) urodził się 12 marca 1951 r. w Krakowie. Z Politechniką Krakowską jest związany od 40 lat, przez ostatnie 8 lat był prorektorem uczelni do spraw nauki (2008-2016), wcześniej pełnił m.in. funkcje prodziekana Wydziału Mechanicznego (1996-1999) i prorektora PK do spraw dydaktyki (2002-2005), a także dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej PK (2006-2008).


W 1975 r. ukończył studia na kierunku metaloznawstwo i obróbka cieplna na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę na Politechnice Krakowskiej (w Zakładzie Obróbki Cieplnej Wydziału Mechanicznego) rozpoczął w 1976 r. Zajmował się zagadnieniami metalizacji dyfuzyjnej stali konstrukcyjnych i narzędziowych, a także badaniami w obszarze metalurgii proszków. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Krakowskiej, a jego rozprawa doktorska dotyczyła wpływu spiekania z równoczesną obróbką cieplno-chemiczną na zmianę fizykomechanicznych właściwości spieków. Ta praca stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac naukowo-badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych.

 

Efektem współpracy z prof.  Alberto Molinarim z Uniwersytetu w Trento i prof. Alberto Tizianim z Uniwersytetu w Padwie były badania spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych i wydanie monografii pt. „Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych”. Była to pierwsza w Polsce praca dotycząca tego tematu badawczego. Na jej podstawie w 1994 r. prof. Jan Kazior uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.


W 2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Ma w dorobku 358 publikacji, w tym m.in. 2 książki, 33 artykułów w renomowanych czasopismach, a także materiały konferencyjne w czasopismach i książkach oraz rozdziały w książkach. Był promotorem 7 przewodów doktorskich, związanych z technologią metalurgii proszków.


Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentował  na europejskich i światowych konferencjach naukowych oraz kongresach m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Korei Południowej, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji. Odbył staże naukowo-badawcze w zagranicznych ośrodkach we Francji, Włoszech, Szwecji i Austrii.


Nowy rektor PK jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Komitetu Metalurgii  PAN i członkiem Prezydium oraz Przewodniczącym Sekcji Metalurgii Proszków, a także członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Zasiada także w Editorial Board zagranicznych czasopism naukowych  „Powder Metallurgy” i „Powder Metallurgy Progress”.


Więcej informacji o nowym rektorze PK i jego programie na stronie: www.jankazior.pl