Cudzoziemcy mają możliwość podejmowania studiów na następujących zasadach:


(Decyzję o wyborze ścieżki kształcenia należy podjąć przed rozpoczęciem procesu kwalifikacyjnego.)

 

 

1. Jeżeli posiadasz uprawnienia do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich skontaktuj się z Działem Kształcenia: http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/kontakty/1-dzial-spraw-studenckich


2. Jeżeli nie posiadasz takich uprawnień możesz zostać przyjęty/a na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Prosimy się skontaktować z: http://bwz.pk.edu.pl/diploma-studies-2/

 

 

Poniżej przedstawiamy, jaka grupa kandydatów jest uprawniona do podejmowania studiów na poszczególnych zasadach:

 


1. Podejmowanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych następujące grupy cudzoziemców:

 

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

 

2. Kandydaci z możliwością wyboru ścieżki kształcenia:

 

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg albo na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach. Decyzję o sposobie rekrutacji należy podjąć przed przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego.

 

 

3. Podejmowanie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich:

 

Cudzoziemcy, którzy nie spełnianą żadnego warunku wymienionego w części „podejmowanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich" mogą być przyjęci na studia decyzją Rektora Uczelni lub właściwego Ministra.

 

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” nie mogą podejmować i odbywać studiów wyższych na zasadach dotyczących obywateli polskich.

 

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia na podstawie Umów Międzynarodowych oraz decyzji właściwego Ministra powinni być zrekrutowani na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.