Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w czwartek 9 czerwca br. w Koszalinie, podczas uroczystego posiedzenia Senatu i obchodów 48. rocznicy powołania uczelni.


Prof. Józef Gawlik (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest cenionym i znanym ekspertem i specjalistą z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji.


Prof. Gawlik (ur. 1948) związał swoją pracę zawodową i naukową z Politechniką Krakowską. Na tej uczelni studiował (Wydział Mechaniczny), doktoryzował się (1977 r.) i habilitował (1989 r.). W roku 1998 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.


Od 2003 r. kieruje Katedrą Inżynierii Procesów Produkcyjnych. W latach 1981-1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, a w latach 1993-1999 - dyrektorem tego Instytutu. Od roku 2009 ponownie pełni funkcję dyrektora ITMiAP. W latach 1999-2005 był prorektorem, a w latach 2005-2008 rektorem Politechniki Krakowskiej.


W pracy naukowej zajął się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. trzynastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu i pięcioma projektami celowymi współfinansowanymi przez Komitet Badań Naukowych i MEN.


W dorobku naukowym Profesora znajduje się 10 monografii naukowych (cztery wydane w Niemczech), 106 artykułów naukowych (w ponad 30 czasopismach i periodykach w Austrii, Francji, Kanadzie i Niemczech) i ponadto 46 prac opublikowanych w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych w Anglii, Austrii, Czechach, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech.


Przewodniczył komitetom organizacyjnym 12 międzynarodowych konferencji naukowych. Jest autorem lub współautorem 13 patentów i dwóch kolejnych zgłoszeń patentowych.


Prof. Józef Gawlik był promotorem dziewięciu prac doktorskich, a kolejne dwa przewody doktorskie zostały otwarte pod jego kierunkiem. Na uwagę zasługują 22 prace badawcze i wdrożeniowe, w których pełnił funkcje kierownika lub głównego wykonawcy.


Profesor jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  


Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN; Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji; Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2007 r. prof. Józef Gawlik został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w 2012 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. W tym samym roku został też członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.


Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie (2007), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).


Podczas uroczystości nadania tytułu honoris causa, laudację na cześć prof. Gawlika wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.