91,6 procent absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2015 pracuje w pół roku po studiach magisterskich - wynika z najnowszego badania Biura Karier PK. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła do trzech miesięcy po studiach, w tym znaczna ich część jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Rynek pracy tak kusi młodych inżynierów, że coraz częściej decydują się podjąć zatrudnienie już po pierwszym stopniu studiów.

 

Badania absolwentów studiów I i II stopnia na PK przeprowadzono według nowej metodologii. Dotąd Biuro Karier Politechniki Krakowskiej badało losy absolwentów w rok po studiach, najnowsze badanie (absolwentów z rocznika 2015) odbyło się po sześciu miesiącach od obrony.

 

- Zmiana formuły badania wynika z obserwacji trendów zatrudnienia naszych absolwentów, którzy po roku od ukończenia studiów mają już ugruntowaną pozycję na rynku, awansują, podejmują kolejne zatrudnienie. Badanie po sześciu miesiącach pozwoli nam lepiej przeanalizować pierwsze doświadczenia zawodowe naszych absolwentów, natomiast z perspektywy uczelni usprawni proces ewaluacji kształcenia - wyjaśnia współautorka badań Karolina Turbasa z Biura Karier PK.

 

Spośród badanych absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich) 79 procent osób kontynuuje naukę na II stopniu, w tym aż 67,2 procent na Politechnice Krakowskiej. - Ale zauważamy też nowy trend w badaniach - z roku na rok rośnie odsetek badanych, którzy nie decydują się na dalszą naukę, tylko już z tytułem inżyniera podejmują pracę. W bieżącej ankiecie jest to co piąty respondent - mówi Karolina Turbasa.

 

Spośród inżynierów, którzy nie kontynuują kształcenia po I stopniu studiów, aż 81 procent pracuje, w tym ponad trzy czwarte zgodnie w wykształceniem. 85 procent pracujących znalazło pracę do trzech miesięcy po dyplomie, w tym aż 60 procent jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. Ci ankietowani podczas studiów z reguły łączyli naukę ze zdobywaniem doświadczenia w branży - blisko 90 procent uczestniczyło w praktykach, stażach czy też podejmowało pracę związaną z kierunkiem kształcenia. Co ciekawe, mediana zarobków w tej grupie jest wysoka - od 3 do 3,5 tys. zł.  - Składa się na to kilka przyczyn. W tej grupie więcej jest absolwentów studiów zaocznych i osób po 30. roku życia, dłużej aktywnych na rynku pracy. Ponadto, wśród absolwentów I stopnia wyższy jest tez odsetek zatrudnionych w branży IT, w której perspektywy finansowe są bardzo dobre - wyjaśnia Karolina Turbasa.

 

Wśród badanych absolwentów II stopnia studiów pracujący w 6 miesięcy po studiach stanowią aż 91,6 procent ogółu (zobacz wykres powyżej). Zdecydowana większość respondentów znalazła pierwszą pracę jeszcze przed obroną (58,1 procent) lub w ciągu 3 miesięcy uzyskania dyplomu (27,7 procent). W zawodzie jest zatrudnionych 63 procent badanych, a kolejne 27,4 procent ma pracę częściowo zgodną z wykształceniem. Dominującą formą zatrudnienia jest praca najemna (91,8 procent), na umowę o pracę (80,2 procent). Własną firmę prowadzi 6,6 procent. Średnie miesięczne zarobki badanych absolwentów mieszczą się w przedziale 2,5-3 tys. zł brutto, a wśród tych, którzy prowadzą własne firmy, dochody są nawet o 1,5 tys. zł wyższe. W momencie przeprowadzania ankiety tylko 6,4 procent poszukiwało pracy, a 2 procent to osoby nieaktywne zawodowo.

 

Absolwenci PK pewnie czują się na rynku pracy, wysoko oceniają swoje szansę na zatrudnienie w zawodzie (66,7 procent), satysfakcjonujące zarobki (48,5 procent), specjalistyczne zadania zawodowe (59 procent) i umiejętność adaptacji do zmian na rynku (60,3 procent).

 

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety elektronicznej na próbie 1468 osób, z czego 53,7 procent stanowili mężczyźni, a 46,3 procent - kobiety. Udział wzięło 56,2 procent absolwentów z tytułem inżyniera oraz 43,8 procent osób, które ukończyły studia magisterskie. Wśród ankietowanych dominowali absolwenci studiów stacjonarnych (86 procent).