Politechnika, MPO w Krakowie i WIOŚ będą współpracować

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie będą współpracować w zakresie prowadzenia badań i analiz dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych. Eksperci PK będą także - w ramach porozumienia uczelni z MPO i Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska - kontynuować badania i opracowywać analizy dotyczące metodyki i skuteczności ekologicznej oczyszczania ulic Krakowa.

 


Umowy o współpracy podpisali we wtorek 24 stycznia br. ze strony Politechniki Krakowskiej rektor prof. Jan Kazior i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław Rybicki oraz prezes MPO w Krakowie Henryk Kultys i Paweł Ciećko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska (na zdjęciach / fot. Jan Zych). Oba porozumienia nadają formalne ramy dotychczasowej współpracy jednostek i otwierają ją na nowe obszary.


Politechnika i MPO będą współdziałać w zakresie wykonywania badań naukowych związanych z obszarami działań MPO tj. zbieraniem odpadów zmieszanych i frakcji surowcowych oraz prowadzeniem procesów odzysku i przetwarzania odpadów. Opracowywanie wyników badań ilości i jakości odpadów w aspekcie możliwości ich przetwarzania oraz wprowadzenie do praktyki płynących z nich wniosków umożliwi MPO osiąganie jeszcze lepszych efektów ekologicznych i ekonomicznych.


Eksperci PK będą także współpracować z MPO w zakresie wdrażania nowych technologii przetwarzania odpadów. Jest to szczególnie ważne wobec wymagań stawianych samorządom przez Unię Europejską. W 2020 roku mają one osiągnąć 50-procentową efektywność w recyklingu frakcji surowcowych odzyskanych z odpadów oraz zredukować ilość odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania (do wartości 35 proc. masy takich odpadów składowanych w 1995 r.). Obecnie średnia efektywność przetwarzania odpadów w Polsce to 16 procent, Kraków jest zdecydowanym liderem w tej dziedzinie - obecnie poddaje recyklingowi 27 procent odzyskanych odpadów. Prowadzenie bardziej skutecznej polityki gospodarowania odpadami wiąże się także z koniecznością rozwiązania tak pilnych problemów miast jak: zmniejszające się możliwości składowania odpadów, szkodliwe oddziaływanie odpadów niebezpiecznych na środowisko, skuteczny recykling odpadów wielkogabarytowych czy utrzymująca się wciąż niska społeczna świadomość i odpowiedzialność za prawidłowe segregowanie śmieci, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych. Wszystkie te tematy obejmie współpraca MPO i PK.

 


Wobec nowych wyzwań ważne są także te punkty porozumienia, które dotyczą kształcenia przyszłych specjalistycznych kadr inżynierskich. Dzięki porozumieniu studenci PK będą odbywać w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania praktyki, szkolenia, zajęcia terenowe i laboratoryjne, związane z ochroną środowiska, a w szczególności z edukacją ekologiczną i gospodarką odpadami. Porozumienie przewiduje również wykonywanie przez studentów - na potrzeby i zamówienie MPO - prac semestralnych, projektowych i dyplomowych, dotyczących właściwości i charakterystyk odpadów lub technologii ich przetwarzania. MPO umożliwi ekspertom i studentom prowadzenie badań w swoich obiektach, a także udostępni dane źródłowe, potrzebne do wykonania analiz.


- Współpraca z jednostkami komunalnymi jest dla naszej uczelni niezwykle cenna. Możemy w niej w owocny dla obu stron sposób realizować naszą inżynierską misję - służyć społeczeństwu przez rozwiązywanie konkretnych problemów technicznych i technologicznych, wdrażać do praktyki gospodarczej naszą ekspercką wiedzę, zdobytą dzięki badaniom naukowym - podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior. - Umowa formalizuje nasze dotychczasowe kontakty i otwiera nowe pola współdziałania, atrakcyjne zwłaszcza dla naszych studentów. Krakowskie MPO to lider swojej branży w Polsce, nowoczesna firma, wyróżniająca się otwartością na nowe technologie i wiedzę pochodzącą z sektora akademickiego. WIOŚ to zaś wyspecjalizowana jednostka badawcza. W takim środowisku nasi studenci mogą zdobywać bezcenne zawodowe kompetencje i doświadczenia.


W ramach drugiego z zawartych 24 stycznia br. porozumień - Wydział Inżynierii Środowiska PK, MPO i Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będą współpracować w zakresie kontynuacji badań i opracowywania analiz dotyczących zbieranych odpadów komunalnych z oczyszczania ulic Krakowa, prezentacji wyników oraz szkolenia studentów w tych zagadnieniach. W ramach umowy opracowana zostanie metodyka oceny wpływu na środowisko procesu oczyszczania ulic oraz standardy dotyczące częstotliwości prowadzenia tego procesu w różnych rejonach Krakowa. W ramach porozumienia MPO będzie oczyszczać miasto, umożliwi pobór do badań próbek odpadów oraz „nieczystości płynnych” z mycia ulic, będzie monitorować ilości zebranych odpadów, zużytego paliwa, wody oraz kosztów eksploatacji taboru samochodowego. WIOŚ w swoim laboratorium analiz środowiskowych będzie wykonywać analizy składu odpadów zebranych z terenu Krakowa, zawartości suchej masy organicznej i suchej masy mineralnej, zawartości metali ciężkich w odpadach stałych, a także badania ilościowe ścieków, zawartości siarczanów, azotanów, zawiesiny ogólnej, organicznej i mineralnej, chlorków, ewentualnie zawartości metali ciężkich, a także badania ilościowe jakości powietrza. Wydział Inżynierii Środowiska PK będzie zaś sprawował merytoryczny nadzór nad prowadzonymi badaniami, pobierał próbki do badań i analiz jakościowych prowadzanych przez laboratorium WIOŚ, analizował i interpretował wyniki badań chemicznych wskaźników jakości środowiska, wskazywał optymalną częstotliwość i metodykę sprzątania miasta.


- To porozumienie jest przykładem modelowej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. Wydział Inżynierii Środowiska jest dla jednostek komunalnych Krakowa i innych samorządów sprawdzonym partnerem, bo dysponujemy ekspercką wiedzą oraz nowoczesnymi laboratoriami - podkreśla dziekan WIŚ PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki. - Kilka miesięcy temu nasi pracownicy i studenci przeprowadzili wspólnie z WIOŚ i MPO pilotażowy eksperyment dotyczący oczyszczania miasta, który zwrócił uwagę na ważność tego tematu i potwierdził potrzebę systemowego podejścia do niego. W jego ramach planujemy wiele szczegółowych wspólnych działań. Z naszych doświadczeń chcą już korzystać inne samorządy w Polsce.


Studenci PK, pod kierunkiem opiekunów naukowych, podjęli już w ramach prac dyplomowych i projektów kół naukowych m.in. takie tematy jak: analiza jakości i ilości odpadów odbieranych z budynków jednorodzinnych Krakowa (określenie relacji ilości odpadów zmieszanych i segregowanych, określenie zawartości „żółtego worka”), wpływ czyszczenia i mycia ulic Krakowa na środowisko, zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza, wpływ prowadzenia prac budowlanych na stan powietrza w Krakowie i wypracowanie rekomendacji dla nadzorujących prace budowlane, stan zanieczyszczenia ścieżek rowerowych i torowisk Krakowa oraz wpływ czyszczenia ich na stan środowiska. Specjaliści PK uczestniczą także w akcjach edukacyjnych i szkoleniach dla mieszkańców i administratorów nieruchomości dotyczących m.in. segregacji śmieci czy czyszczenia chodników.

 

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Podpisanie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska