Od 1 czerwca trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską na rok akademicki 2017/2018. Na kandydatów czeka 25 kierunków studiów i ponad 5 tysięcy miejsc na studiach I i II stopnia. W ofercie uczelni są nowości.


 - Przygotowaliśmy bogatą ofertę studiów, każdy młody człowiek zainteresowany inżynierską przyszłością może coś dla siebie znaleźć. Oprócz wiedzy i umiejętności nasi studenci już w trakcie kształcenia zdobywają praktyczne zawodowe doświadczenia. Jest to możliwe dzięki współpracy uczelni z pracodawcami różnych branż, którzy uczestniczą w tworzeniu programów studiów, oferują praktyki i staże. Najświeższym przykładem takiej współpracy są nasze nowe kierunki i specjalności, które będziemy prowadzić wspólnie z pracodawcami z Krakowskiego Holdingu Komunalnego czy firmy Newag. Wiedza i umiejętności ze studiów, wsparte takim praktycznym doświadczeniem, dają naszym absolwentom znakomitą pozycję na rynku pracy, w pół roku po dyplomie pracuje 90 procent naszych wychowanków, większość znajduje zatrudnienie jeszcze podczas studiów - mówi rektor PK prof. Jan Kazior.


W tegorocznej ofercie PK po raz pierwszy znalazł się kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, jest też 5 nowych specjalności: inżynieria pojazdów szynowych (na kierunku transport na Wydziale Mechanicznym, studia I stopnia), analityka danych (na informatyce na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, studia II stopnia), inżynieria dróg wodnych (na budownictwie na Wydziale Inżynierii Środowiska, studia II stopnia), energy systems and machinery (na energetyce na Wydziale Mechanicznym, studia II stopnia prowadzone w j. angielskim), innowacyjne technologie chemiczne (na technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, studia II stopnia prowadzone w j. angielskim).


Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna


Nowość na studiach I stopnia proponuje Wydział Inżynierii Środowiska. Kierunek powstał na bazie dyscyplin gospodarka przestrzenna i inżynieria środowiska, będzie prowadzony wspólnie ze specjalistami z firm Krakowskiego Holdingu Komunalnego. To właśnie zapotrzebowanie pracodawców było głównym motywem utworzenia tego unikatowego w Polsce kierunku. PK wykształci inżynierów znających nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i energetyczne, wykorzystywane w inteligentnie zarządzanych miastach. Pracę znajdą przede wszystkim w przedsiębiorstwach miejskich i lokalnych, zajmujących się eksploatacją zaawansowanej infrastruktury zaopatrującej miasta w ciepło, wodę i energię. - Współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie ta jej część, która zapewnia dostawy wody oraz energii cieplnej wymaga, aby osoby ją eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń współczesnej infrastruktury - podkreśla dziekan Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław Rybicki.


Inżynieria pojazdów szynowych na potrzeby pracodawców


Nową specjalność na I stopniu studiów na kierunku transport wprowadza Wydział Mechaniczny. Będzie prowadzona we współpracy z firmą NEWAG, czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży transportu szynowego. Studenci będą odbywać płatne staże w firmach oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków z branży. Nowa specjalność także jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Program kształcenia powstał we współpracy specjalistów Instytutu Pojazdów Szynowych PK i Newagu. Obejmie takie zagadnienia jak: budowa środków transportu szynowego, projektowanie pojazdów szynowych, ich napęd i hamowanie, materiały i technologia pojazdów szynowych, systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie; układy elektryczne i elektroniczne, mechanizmy w pojazdach szynowych, specjalistyczna dokumentacja techniczna; bezpieczeństwo, niezawodność i certyfikacja pojazdów. W ostatnim semestrze 3,5-letnich studiów przewidziana jest płatna, specjalistyczna praktyka inżynierska (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) w firmach przemysłu szynowego. Podczas kończącego studia inżynierskie seminarium dyplomowego student zrealizuje projekt dyplomowy poświęcony rzeczywistemu problemowi inżynierskiemu, promotorami prac dyplomowych będą wspólnie pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych PK i przedstawiciel firmy branżowej. Firma Newag złożyła deklarację przejęcia całej grupy absolwentów wykształconych według programu, w tworzeniu którego uczestniczy. Stworzyła również program stypendialny dla studentów PK.

 

Analityka danych - specjalność przyszłości


To nowa specjalność na II stopniu kierunku informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Rekrutacja rozpoczęła się w czerwcu br., mogą w niej uczestniczyć kandydaci z tytułem inżynieria lub licencjata informatyki. - Otwarcie specjalności jest odpowiedzią na lawinowy wzrost zapotrzebowania na specjalistów o interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach z tej dziedziny. O analityków danych starają się m.in.: międzynarodowe korporacje, urzędy państwowe i samorządowe, banki, firmy ubezpieczeniowe. W prowadzeniu kształcenia będziemy się opierać na naszej współpracy z firmami (m.in. IBM, Comarch, Interia), jak i na naszych kontaktach międzynarodowych ze specjalistami z Francji i USA - zapowiada dr inż. Jerzy Jaworowski, prodziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Jak dodaje analityka danych obejmuje zarówno teoretyczne metody analizy danych i ekstrakcji wiedzy z informacji, jak i narzędzia służące do pozyskiwania i analizy informacji. - Aktualnie problemem gospodarki nie jest pozyskiwanie informacji, ale ekstrakcja użytecznej wiedzy z informacji docierającej w nadmiarze - podkreśla Jerzy Jaworowski. Program studiów obejmuje takie obszary jak: analiza, przetwarzanie, akwizycja i pozyskiwanie danych, metody odkrywania wiedzy, sieci neuronowe, modelowanie matematyczne, symulacje komputerowe, statystyka, metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych, szeregi czasowe w analizie danych finansowych i ekonomicznych, modele regresji, wnioskowanie statystyczne, analiza wariancji i metody klasyfikacji, statystyka nieparametryczna. Większość zajęć będzie miała charakter praktyczny, a prowadzone będą przez dydaktyków PK i praktyków branży.


Rejestracja elektroniczna


Rekrutacja na Politechnikę Krakowską rozpoczęła się 1 czerwca br. i odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który znajdzie się na stronie internetowej uczelni (www.pk.edu.pl) w dziale „Rekrutacja”. Tam też można znaleźć wykaz i wzory wszelkich potrzebnych dokumentów, harmonogram oraz ofertę edukacyjną poszczególnych wydziałów. Pomocny będzie także dedykowany kandydatom portal: maturzysta.pk.edu.pl. Wyniki matur, na podstawie których odbywa się rekrutacja, system rekrutacyjny PK zaczerpnie automatycznie z bazy Krajowego Rejestru Matur, ale przed końcem czasu na rejestrację kandydat powinien sprawdzić czy jego wyniki są wprowadzone i czy są prawidłowe.

 

Na architekturę obowiązuje egzamin wstępny z rysunku, a na architekturę krajobrazu - portfolio. Dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, którzy złożą portfolio, odbędzie się egzamin wstępny. Na kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony wspólnie przez trzy wydziały PK (WA, WIL, WIŚ), rekrutacja jest od tego roku wspólna.


Kandydaci na studia I stopnia na PK mogą się rejestrować na dwa wydziały, a na każdym mogą wybrać jeden kierunek podstawowy i jeden alternatywny. Pierwsze wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 10 lipca. Latem można się rejestrować na 25 kierunków studiów I stopnia. Limity miejsc w tegorocznej rekrutacji na PK są podobne do ubiegłorocznych - na studiach stacjonarnych I stopnia ponad 3,3 tys. miejsc, a w sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów ponad 5,5 tys.