Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej uruchamia unikatową w skali kraju specjalność inżynieria dróg wodnych na II stopniu kierunku budownictwo. - Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do planowania, projektowania i utrzymania dróg wodnych a także do nowego spojrzenia na rozwój w rejonie rzek i ich utrzymanie - mówi prof. Elżbieta Nachlik z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej WIŚ PK.

 

 

W Polsce brak jest specjalistów z tego zakresu. Inżynieria dróg wodnych na WIŚ PK gwarantuje absolwentom kompetencje i wykształcenie unikalne w skali Polski i przyszłościowe w świetle planowanych wielkich i mniejszych inwestycji związanych z budową obiektów dróg wodnych oraz dostosowaniem istniejących szlaków rzecznych do potrzeb transportowych.


- Obecnie także nie bez znaczenia jest związany z podnoszeniem jakości życia, rozwój turystycznych szlaków rzecznych - bezpośredni i pośredni poprzez rozwój nadrzecznych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych a także w szerszym zakresie - rozwój ekonomiczny w paśmie rzecznym i zwrócenie miast ku rzekom (Water Front) - podkreśla prof. Nachlik.


Należy pamiętać, że w czerwcu ub.r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęło „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Obejmuje on plan radykalnej rozbudowy sieci dróg żeglugi śródlądowej w Polsce. - Współczesny, intensywny - ekonomiczny i społeczny rozwój naszego kraju, wymaga dywersyfikacji i racjonalnego wykorzystania dostępnych możliwości transportowych. Dotyczy to zwłaszcza dróg wodnych, które z uwagi na złożoną historię naszej państwowości, od ponad stu lat nie były rozwijane w tempie zbliżonym do rozbudowy i wykorzystania zachodnich szlaków żeglugowych - dodaje prof. Elżbieta Nachlik.


Politechnika Krakowska jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce z kadrą posiadającą wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć i skuteczne wykształcenie studentów z tej właśnie dziedzinie. W ramach specjalności inżynieria dróg wodnych przeplatają się dwie główne grupy zagadnień: inżynieria - w zakresie sensie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów dróg wodnych oraz inżynieria rzeczna rozumiana jako kształtowanie i utrzymanie koryt rzek dla różnych klas drogi wodnej.


Program studiów jest tak zaplanowany, aby przygotować studentów do pracy zawodowej w tych dwóch, nierozłącznych grupach zagadnień. Absolwent inżynierii dróg wodnych będzie posiadał kompetencje niezbędne, by planować zagospodarowanie istniejących odcinków dróg wodnych przy zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych, technicznych i środowiskowych prowadzących czasem do istotnej zmiany ich funkcji. Będzie potrafił projektować i wykonywać nowe obiekty dróg wodnych, w sposób ograniczający możliwość ich negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo będzie posiadał znajomość zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej oraz formalno-prawnych i środowiskowych aspektów prowadzenia inwestycji na rzekach.


Studia II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria dróg wodnych skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo.


Program studiów został skonstruowany elastycznie, aby pozwolić na wybór odmiennej ścieżki dyplomowania dla osób bardziej zainteresowanych projektowaniem i ewentualnie realizacją (budową) obiektów związanych z drogami wodnymi, a odmiennie dla osób zainteresowanych planowaniem i zagadnieniami administracyjno-prawnymi - mieszczącymi się poza wymaganiami konstrukcyjnymi.


Przemyślany, profesjonalnie i z rozmachem realizowany blok przedmiotów związanych z technikami oraz narzędziami informacyjnymi, w tym GIS, MES i innymi. Zajęcia prowadzone będą w sposób gwarantujący ścisły związek z praktyką planowania, realizacji i utrzymania dróg wodnych oraz rzek.

 

 

Na zdjęciu, Falkirk Wheel (Szkocja) - winda obrotowa o funkcji śluzy wielostopniowej do pionowego transportu jednostek pływających pomiędzy kanałem Forth and Clyde a kanałem Union / fot. Katarzyna Turbak, WIŚ PK.

 

 

Zobacz także:


Nowy kierunek na WIŚ PK - odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Nowość w ofercie Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - analityka danych
Innowacyjne technologie chemiczne po angielsku - nowa specjalność na PK
Inżynieria pojazdów szynowych - nowa specjalność na Wydziale Mechanicznym