Blisko 90 procent absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2016 pracuje w pół roku po studiach magisterskich - wynika z nowego badania Biura Karier PK. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (ponad 65 proc.) lub najpóźniej do trzech miesięcy po niej.


Absolwenci studiów I stopnia w przeważającej części kontynuują kształcenie na studiach magisterskich, ale już samo zdobycie tytułu inżyniera na Politechnice Krakowskiej daje obiecujące perspektywy zawodowe. Wśród badanych, kończących kształcenie po I stopniu studiów, pracuje 9 na 10.


Dzięki badaniu losów oraz opinii absolwentów i studentów na temat kształcenia na PK uczelnia może skuteczniej modyfikować programy kształcenia, np. wprowadzać do nich więcej zajęć praktycznych, prowadzonych wspólnie z pracodawcami czy wykładów i ćwiczeń opartych na najnowszych badaniach naukowych. Efektem takich działań są m.in. nowe kierunki kształcenia i nowe specjalności w ofercie PK na rok akademicki 2017/2018, a także programy badawcze, stażowe i stypendialne prowadzone wspólnie przez PK oraz partnerów gospodarczych i samorządowych uczelni (m.in. Grupa Azoty, Newag, Galicyjska Izba Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Krakowski Holding Komunalny, Motorola, Stowarzyszenie Budowniczych Domów Mieszkań, samorządy Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia, Andrychowa, Wadowic, Krakowa, Żywca i wiele innych).


Spośród badanych absolwentów I stopnia 79,4 proc. kontynuuje naukę na II stopniu studiów, w tym 67,2% na Politechnice Krakowskiej. Podobnie jak w badaniu poprzedniego rocznika, zauważalny jest rosnący trend w wyborach zawodowych absolwentów studiów I stopnia - z roku na rok zwiększa się odsetek badanych, którzy nie decydują się na dalszą naukę, tylko kończą kształcenie z tytułem inżyniera. W nowym badaniu to co piąty respondent (20,6 proc.). W tym gronie 9 na 10 stanowią osoby pracujące. 75 proc. wśród nich ma zatrudnienie w zawodzie lub częściowo zgodne z wykształceniem.


Ankietowani już podczas studiów na PK łączyli naukę ze zdobywaniem doświadczeń zawodowych. 87 proc. uczestniczyło w praktykach i stażach, a blisko 30 proc. podejmowało pracę związaną z kierunkiem kształcenia.


Większość badanych absolwentów (69,7%) pracuje w województwie małopolskim, w tym 37,3% w samym Krakowie. Inżynierowie po PK pracują głównie najemnie w dużych i średnich firmach (ponad 90 proc.), około 4 proc. prowadzi własny biznes, a kolejne 4,5% jednocześnie pracuje najemnie i prowadzi firmę. Spośród zatrudnionych w firmach blisko 80 proc. ma w pół roku po studiach umowę o pracę, w tym 36 proc. na czas nieokreślony. Średnia zarobków już w tej grupie jest wysoka - wynosi 3-3,5 tys. zł.


Wśród badanych absolwentów II stopnia studiów z rocznika 2016 pracuje 89,3% (2,2 proc. stanowią osoby niepracujące i nie poszukujące pracy). Badani w większości przypadków znaleźli zatrudnienie jeszcze przed zakończeniem studiów lub do miesiąca po obronie (łącznie 76,4%), kolejne 13 proc. do 3 miesięcy po ukończeniu studiów.


Najczęściej wymieniane branże, w których pracują magistrzy inżynierowie po PK to: budownictwo, architektura, mechaniczna, IT, inżynieria środowiska, energetyka, transport i logistyka, chemia. 91,2 proc. ma zatrudnienie w zawodzie lub częściowo zgodne z wykształceniem. Dominującą formą zatrudnienia jest praca najemna (90 proc.) na etacie (81,5 proc., w tym blisko 35 proc. na czas nieokreślony). Własną firmę prowadzi co 12 badany. 3/4 pracuje w województwie małopolskim (w tym ponad połowa w Krakowie), a pozostali najczęściej w województwach: mazowieckim, śląskim i podkarpackim. Niespełna 3 proc. wyjechało do pracy za granicę - głównie do Wielkiej Brytanii i Niemiec.


Średnie miesięczne zarobki badanych mieszczą się w przedziale 3-3,5 tys. zł brutto. W porównaniu do rocznika 2015 zwiększyła się grupa zarabiających w pół roku po studiach powyżej 4,5 tys. (to już ponad 22,5 proc.). Absolwenci pozytywnie oceniają swoje szanse na rynku pracy po ukończonych studiach, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości pracy w zawodzie (70,3%) oraz adaptacji do zmian (57%).


Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2016 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów przeprowadziło Biuro Karier Politechniki Krakowskiej za pomocą ankiety elektronicznej na próbie 1333 osób. Co roku podsumowania z badań losów absolwentów publikowane są na stronie Biura Karier PK. Tam też można znaleźć oferty pracy, stażów i praktyk dla studentów PK oraz roczne i miesięczne raporty na temat składanych przed pracodawców ofert (w roku 2016 aż 4588 propozycji pracy, stażów i praktyk dla osób z wykształceniem technicznym, w tym 3335 ogłoszeń z ofertami pracy).


Porównanie wyników badań z kilku ostatnich lat potwierdza stabilność losów zawodowych magistrów inżynierów po Politechnice Krakowskiej. Ich zatrudnialność oscyluje od lat na poziomie około 90 proc.