Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, 29 listopada 2017 r.
 
 
 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
 
1. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki
Osiągnięcie naukowe: O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku
 
2. Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus
Osiągnięcie naukowe: Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej. Obraz ewolucji idei projektowej, uwarunkowań rozwojowych i sposobu użytkowania na przykładzie Górnego Śląska
 
3. Dr hab. Zbigniew Moździerz
Osiągnięcie naukowe: Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600-2013
 
 
 
1. Dr hab. inż. Wit Derkowski
Osiągnięcie naukowe: cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie pod wspólnym tytułem „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”
 
2. Dr hab. Piotr Kozioł
Osiągnięcie naukowe: Droga szynowa jako konstrukcja o właściwościach nieliniowych i stochastycznych
 
3. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
Osiągnięcie naukowe: Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane
 
4. Dr hab. inż. Magdalena Rogalska
Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Harmonogramowanie procesów budowlanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji”
 
 
 
1. Dr hab. inż. Jolanta Iłowska
Osiągnięcie naukowe: Otrzymywanie i zastosowanie środków specjalistycznych dla przemysłu: utwardzacze, środki smarowe
 
 
 
1. Dr hab. inż. Piotr Dzierwa
Osiągnięcie naukowe: Zwiększenie elastyczności kotłów parowych z obiegiem naturalnym
 
2. Dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Osiągnięcie naukowe: Referencyjna metodyka prospektywnej analizy technologii
 
3. Dr hab. inż. Aleksander Kuranowski
Osiągnięcie naukowe: Kształtowanie charakterystyk urządzeń wspomagających układ kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa samochodu
 
 
 
DOKTORZY
 
 
1. Dr inż. arch. Tymoteusz Bąkowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Techniczno-użytkowe aspekty twórczych postaw architektów polskich na przełomie XIX/XX w. Wpływ na późniejsze dzieje architektury”
 
2. Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej”
 
3. Dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury”
 
4. Dr inż. arch. Paweł Mika
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych”
 
5. Dr inż. arch. Dominik Przygodzki
Promotor: dr hab. Klaudia Stala
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Stanowisko archeologiczne „Regia” w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich”
 
6. Dr inż. arch. Eliza Szczerek
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”
 
7. Dr inż. arch. Włodzimierz Tracz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rewitalizacje przestrzeni publicznych na przykładzie małych miejscowości w woj. świętokrzyskim realizowane przy wsparciu funduszy unijnych”
 
 
 
1. Dr inż. Magdalena German
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements” / „Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych”
 
2. Dr inż. Marek Klimczak
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Cecot
Tytuł rozprawy doktorskiej: „hp2 numerical homogenization for non-periodic viscoelastic materials” / „Homogenizacja numeryczna hp2 w modelowaniu nieperiodycznych materiałów lepkosprężystych”
 
3. Dr inż. Tomasz Manterys
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego”
 
4. Dr inż. Piotr Sokal
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym”
 
5. Dr inż. Grzegorz Śladowski
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych”
 
6. Dr inż. Balbina Wcisło
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement” / „Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową”
 
 
 
1. Dr inż. Weronika Wójcik
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Kryłów
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego”
 
 
 
1. Dr inż. Dariusz Bradło
Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych”
 
2. Dr inż. Jarosław Chwastowski
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kołoczek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej”
 
3. Dr inż. Łukasz Gościniak
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad zastosowaniem połączenia pogłębionego utleniania oraz wybranych metod fizykochemicznych w oczyszczaniu frakcji wodnej pochodzącej z procesu termicznej konwersji biomasy”
 
4. Dr inż. Magdalena Malinowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Sikora
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu”
 
5. Dr inż. Karolina Starzak
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec
Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Karcz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej”
 
6. Dr inż. Barbara Tarko
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Gorazda
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych”
 
 
 
1. Dr inż. Adam Ciszkiewicz
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism” / „Modelowanie mechanizmu triady kręgosłupa lędźwiowego człowieka”
 
2. Dr inż. Piotr Krzemień
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja parametrów modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną”
 
 
Osoby z poprzedniej promocji:
 
1. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak (WA)
Osiągnięcie naukowe: Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru
 
2. Dr inż. arch. Anna Taczalska (WA)
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura współczesnych budynków biurowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Warszawy. Aspekt środowiska miejsc pracy na tle tendencji europejskich”
 
 
 
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, sala senacka PK, 29 listopada 2017 r. / fot. Jan Zych.