Bartosz Kotas z Politechniki Krakowskiej został laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Mgr inż. Bartosz Kotas (na zdjęciu / fot. Jan Zych) ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, na kierunku budownictwo ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Absolwent PK został nagrodzony za pracę magisterską „Projekt strunobetonowego parkingu z uwzględnieniem etapowania pracy konstrukcji” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Wita Derkowskiego.

 

Przedmiotem pracy jest konstrukcja budynku wielkopowierzchniowego o funkcji usługowej z parkingiem usytuowanym na płycie stropodachu. Część studialna pracy skupia się na projektowaniu krótkich wsporników słupowych oraz stref ścinania w prefabrykowanych belkach z otworami w środniku. Bartosz Kotas opracował autorskie algorytmy obliczeniowe dla tego typu elementów, bazujące na metodzie S&T.

 

Część projektowa pracy jest bardzo kompleksowa. Znajdują się w niej projekty wykonawcze poszczególnych typów elementów konstrukcji budynku oraz szczegółowe rozwiązania wszystkich węzłów. Praca zawiera również szczegółowy opis techniczny dotyczący zarówno faz prefabrykacji elementów, jak i montażu całej konstrukcji.


Bartosz Kotas jest m.in. laureatem Nagrody Galicyjskiej Izby Budownictwa dla najlepszego studenta na WIL PK w roku akademickim 2015/2016. Pod koniec studiów prowadził zajęcia dydaktyczne z grafiki inżynierskiej i konstrukcji betonowych. Był współorganizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2015.


Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury, w swojej już ponad 40-letniej tradycji, zdobył duże uznanie nie tylko wśród absolwentów i młodych naukowców. Założeniem konkursu jest stworzenie motywacji do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem rozwiązań w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek oraz dyplomów honorowych.


Nagrody w 45. edycji konkursu zostaną wręczone 30 stycznia br. podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu.