Politechnika Krakowska zawarła umowę o współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Porozumienie podpisali dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Aleksandra Malarz i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki, 23 stycznia br. w siedzibie krakowskiego RZGW (na zdjęciu poniżej / fot. WIŚ PK).


 

- Porozumienie zastępuje umowę o współpracy podpisaną wiele lat temu. Realizacja obecnego porozumienia funkcjonować będzie w ramach nowej organizacji działu administracji rządowej pod nazwą „gospodarka wodna”, zgodnej z nowym Prawem Wodnym - ustawą obowiązującą od 1 stycznia br. - mówi dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik.


Od tego roku (1 stycznia) w polskim systemie gospodarki wodnej została wprowadzona istotna zmiana. W miejsce kilku organów powołano jeden - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który przejął dotychczasowe zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Wody Polskie podlegają Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Współpraca Politechniki Krakowskiej oraz PGW Wody Polskie rozwijana będzie w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, ochroną przed powodzią i suszą oraz zarządzaniem środowiskiem wodnym.


- Wody Polskie to jednostka, która w nowym systemie zarządza masami wody w tej części Polski, w której mieszkamy. Zmieniło się prawo i przyporządkowanie odpowiedzialności za masy wodne i dlatego musimy renegocjować umowy, które mieliśmy z dawnym RZGW. Obecnie stroną umowy jest PGW Wody Polskie, które jest reprezentowane przez RZGW jako jednostkę operacyjną - dziekan WIŚ PK wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław Rybicki.


W porozumieniu, oprócz zapisów dotyczących współpracy naukowo-badawczej, znalazły się punkty istotne z perspektywy studenta WIŚ. Przede wszystkim jest to zapis o prowadzeniu badań terenowych, praktyk i warsztatów na obiektach hydrotechnicznych. - Dzięki temu na nieżeglugowe obiekty budownictwa wodnego, które Wody Polskie eksploatują, będziemy posyłali studentów na profilowane praktyki zawodowe - tłumaczy dziekan Rybicki.


Kolejny ważny zapis porozumienia wskazuje, jako formę współpracy, określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracę przy ich realizacji. - Moje marzenie jest takie, by jak największa część prac dyplomowych powstających na WIŚ była wykorzystywana w praktyce - podsumowuje dziekan WIŚ.