Politechnika Krakowska znalazła się w gronie 28 polskich uczelni, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego w 2017 r. przez wicepremiera Jarosława Gowina. Na początku lutego br. wyniki ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nagrodzony projekt Politechniki Krakowskiej pod nazwą „Programowanie doskonałości - PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” rozpocznie się w październiku 2018 r. i będzie trwał do września 2022 roku. Wartość projektu to 18 048 774,96 zł.


Projekt zakłada realizację zadań w ujęciu programowym. Każdy z programów będzie wspierał inny obszar i inną grupę odbiorców. W realizację zaangażowane są wszystkie wydziały PK oraz administracja centralna.


Cel główny projektu to podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów i studentek, zwiększeniu dostępności programów kształcenia w językach obcych dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do ustawy 2.0.).

 

Zakres działań w ramach projektu „Programowanie doskonałości - PK XXI w. jest bardzo szeroki. Planowane jest doskonalenie programów kształcenia we współpracy i przy udziale praktyków z otoczenia gospodarczego, wspólne z partnerami przemysłowymi prowadzenie zmodyfikowanych i nowych specjalności na kilkunastu kierunkach studiów, otwarcie nowych specjalności w języku polskim (m.in. cyberbezpieczeństwo, eksploatacja dróg wodnych) oraz w języku angielskim (m.in. w ramach kierunków informatyka, fizyka techniczna, architektura, inżynieria środowiska, energetyka), wprowadzenie do polskojęzycznych programów studiów zajęć w języku angielskim realizowanych przez zagranicznych wykładowców.

 

Dla studentów PK przygotowano także programy szkół letnich w partnerstwie uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także szeroką ofertę certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe. Z kolei dzięki wizytom studyjnym w firmach, instytucjach i samorządach współpracujących z uczelnią przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych studenci PK będą mieli jeszcze więcej okazji do bezpośredniego kontaktu z praktyką inżynierską. Temu celowi służyć będzie także powołanie międzywydziałowego laboratorium Future Lab PK, w którym - w ramach zespołów projektowych - studenci różnych kierunków, przy wsparciu opiekunów z PK i mentorów z firm, będą rozwiązywać rzeczywiste problemy inżynierskie i realizować konkretne zadania zlecone przez pracodawców. To pozwoli na jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie do zawodu inżyniera.

 

Program rozwoju PK przewiduje także działania podnoszące kompetencje pracowników dydaktycznych (m.in. szkolenia i warsztaty z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i wysokospecjalistycznych programów informatycznych, zagraniczne staże dydaktyczne, szkolenia z nauczania w językach obcych i metodami e-learningowymi). Z kolei w ramach programów doskonalenia zarządzania uczelnią przewidywane są m.in. działania w obszarze informatyzacji, finansów i księgowości, gospodarki materiałowej, zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi.


Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.


W ramach drugiej ścieżki konkursu środki przeznaczone są dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów. Do rozdysponowania było niemal 250 mln zł, a dofinansowanie zdobyło 28 szkół wyższych z całej Polski, wśród nich Politechnika Krakowska.

 

Zobacz: Pełna list projektów ocenionych w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

więcej wiadomości