Regulamin
przyznawania dorocznej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej
studentom kierunku matematyka
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK

 

 

1. W danym roku akademickim Rektor PK może przyznać nagrodę pieniężną studentowi, który:


a) obronił pracę licencjacką z oceną 5,0;
b) uzyskał średnią ocen ze studiów I stopnia 4,7;
c) rozpoczął studia II stopnia i zaliczył pierwszy rok tych studiów ze średnią oceną 4,6 z przedmiotów matematycznych;
d) brał aktywny udział (wygłaszał referaty) w pracach Studenckiego Koła Naukowego Matematyków;
e) brał czynny udział w organizacji dorocznego Festiwalu Nauki w Krakowie;
f)  czynnie uczestniczył w promowaniu WFMiI PK.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje do Rektora PK  dyrektor Instytutu Matematyki WFMiI PK po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata warunków zawartych w punkcie 1.

3. Ustanawia się nagrody I, II i III stopnia. Wysokość nagrody I stopnia ustala corocznie Rektor PK. Nagroda II stopnia stanowi 70% nagrody I stopnia, zaś nagroda III stopnia 50% nagrody I stopnia.

4. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w skład której wchodzą:


a) Prorektor ds. Studenckich
b) Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
c) Dyrektor Instytutu Matematyki

5. Wnioski o przyznanie nagrody Rektora PK należy składać do Prorektora ds.Studenckich w terminie do 15 września danego roku.