Regulamin
określający zasady przyznawania nagród

dla wybitnych studentów i absolwentów studiów

na Politechnice Krakowskiej

 

 

 

1. Nagroda Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej przyznawana jest za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia pomysły w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.


O nagrodę mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, a także studenci lub absolwenci II stopnia studiów na Politechnice Krakowskiej.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 lat życia, a mają istotne osiągnięcia w obszarze wymienionym w punkcie 1 oraz spełniają następujące warunki:


- jako absolwenci studiów uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobry lub bardzo dobry z wyróżnieniem
- załączą wykaz autorskich lub współautorskich publikacji, zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych, uzyskanych patentów i innych udokumentowanych osiągnięć twórczych
- przedstawią dokumenty poświadczające znajomość lub wykażą się praktyczną znajomością dwóch języków obcych.

3. Zainteresowane konkursem osoby składają wymagane dokumenty wraz z formularzem zgłoszeniowym do Dziekana swojego Wydziału, który potwierdza przedstawione dokumenty.

4. Z poszczególnych Wydziałów Politechniki Krakowskiej mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 3 kandydatury.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Wydział do Działu Spraw Studenckich PK w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca każdego roku zgłoszenia zawierającego:


a) formularz zgłoszeniowy,
b) kserokopie/skany udokumentowanych osiągnięć twórczych i pozostałych dokumentów zgodnie z pkt 1.

6. Ocena zgłoszeń nadesłanych do konkursu oraz wybór osób nagrodzonych będzie dokonany przez Zarząd Fundacji.

7. Zarząd Fundacji przyznaje nagrody w ilości 1-3, które są wręczane laureatom konkursu podczas inauguracji roku akademickiego.

8. Nadesłane do konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.

9. W przypadku braku odpowiednich kandydatów, Zarząd Fundacji może w danym roku nie przyznać żadnej nagrody.

10. Nagroda, która wiąże się z gratyfikacją finansową, połączona jest z dyplomem podpisanym przez Prezesa Zarządu Fundacji oraz Rektora Uczelni. Nagrodę przyznaje się jednorazowo.

11. Zarząd Fundacji stosowną uchwałą może dokonywać zmian w niniejszym regulaminie.

Więcej: Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów znajduje się na stronie www.fwmt.pk.edu.pl