Fundacja Wspierania Młodych Talentów


Profesora Janusza Magiery


przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 


W kwietniu 2013 roku powstała Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, skrócona nazwa: Fundacja Wspierania Młodych Talentów. Fundacja przyjęła jako swój główny cel wspieranie tych młodych ludzi, którzy na etapie studiów, a nawet już w szkole średniej rokują nadzieję na ponadprzeciętny rozwój swojego talentu w przyszłości. W nadchodzących latach Polska, jako kraj, postrzegana będzie tak, jak będą to kształtować nasi Rodacy pracujący nie tylko w swoim kraju, ale na całym otwartym dla nas obszarze Unii Europejskiej.

Fundator

Założyciel Fundacji i jej pierwszy fundator prof. dr hab. inż. Janusz Magiera jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Krakowskiej, specjalistą w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej. W swoim dorobku naukowym i zawodowym posiada wydane 2 monografie, ponad 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 11 patentów oraz ponad 30 opracowań dla przemysłu. W okresie swojej pracy w Politechnice Krakowskiej rozwinął dwa kierunki badawcze: rerafinacja olejów przepracowanych oraz konwersja energii słonecznej do energii cieplnej. Prof. J. Magiera posiada przy tym bogaty dorobek zawodowy potwierdzony realizacjami zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Władze Fundacji

Rada Fundacji

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Członek - prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Członek - prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Zarząd Fundacji

Prezes - prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
Członek - prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
Członek - prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
Członek - dr hab. inż. Andrzej Laszuk

 

Cele i kierunki działania Fundacji

1. Wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które już na etapie studiów wykazują ponadprzeciętne predyspozycje do rozwoju swojego talentu w przyszłości.

2. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

3. Wspieranie wszelkich działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie systemów oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, technologii bezodpadowych i energooszczędnych w przemyśle.

4. Inicjowanie i promowanie działań i przedsięwzięć naukowych, badawczych, oświatowych, edukacyjnych, wydawniczych i upowszechniania kultury wśród studentów i młodzieży szkolnej.

5. Wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych na rzecz oświaty, edukacji, nauki i ochrony środowiska naturalnego.

6. Wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność edukacyjna, naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i życia, dobroczynności i pomocy społecznej.

Co zrobiono w roku 2013


1. Wyłoniono trzech laureatów i wręczono nagrody w konkursie Młodych Talentów:

- nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Joanna Małgorzata Tomankiewicz za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nowatorską technologią generatorów termoelektrycznych do konwersji odpadowej energii cieplnej z silników spalinowych

- nagrodę III stopnia otrzymała pani mgr inż. Magda Anna Kijania za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz pracę związaną z oszczędzaniem energii w aspekcie stosowanych materiałów budowlanych, a także wykorzystania kolektorów słonecznych dla pozyskiwania czystej ekologicznie energii cieplnej

- nagrodę III stopnia otrzymała pani mgr inż. Inga Maria Rewers za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nową w Polsce technologią tzw. dachów zielonych, która sprzyja oszczędzaniu energii i posiada przy tym szereg walorów estetycznych

2. Opracowano i wydano kalendarz na rok 2014 z logo Politechniki Krakowskiej i Fundacji.

 


Zamierzenie na lata następne:


- uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego,
- nawiązanie kontaktów z absolwentami PK wpisanymi do Złotej Księgi Absolwentów PK,
- działania w celu pozyskiwania sponsorów,
- promowanie najlepszych studentów i absolwentów.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów znajduje się na stronie www.fwmt.pk.edu.pl