Fundacja Wspierania Młodych Talentów


Profesora Janusza Magiery


przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


W kwietniu 2013 roku powstała Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, skrócona nazwa: Fundacja Wspierania Młodych Talentów. Fundacja przyjęła jako swój główny cel wspieranie tych młodych ludzi, którzy na etapie studiów, a nawet już w szkole średniej rokują nadzieję na ponadprzeciętny rozwój swojego talentu w przyszłości. W nadchodzących latach Polska, jako kraj, postrzegana będzie tak, jak będą to kształtować nasi Rodacy pracujący nie tylko w swoim kraju, ale na całym otwartym dla nas obszarze Unii Europejskiej.

Fundator

Założyciel Fundacji i jej pierwszy fundator prof. dr hab. inż. Janusz Magiera jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Krakowskiej, specjalistą w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej. W swoim dorobku naukowym i zawodowym posiada wydane 2 monografie, ponad 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 11 patentów oraz ponad 30 opracowań dla przemysłu. W okresie swojej pracy w Politechnice Krakowskiej rozwinął dwa kierunki badawcze: rerafinacja olejów przepracowanych oraz konwersja energii słonecznej do energii cieplnej. Prof. J. Magiera posiada przy tym bogaty dorobek zawodowy potwierdzony realizacjami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Władze Fundacji

Rada Fundacji

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Członek - prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Członek - dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Zarząd Fundacji

Prezes - prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
Członek - dr hab. inż. Andrzej Laszuk, em. prof. PK
Członek - dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
Członek - dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
Członek - dr inż. Sebastian Pater

Cele i kierunki działania Fundacji

1. Wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które już na etapie studiów wykazują ponadprzeciętne predyspozycje do rozwoju swojego talentu w przyszłości.

2. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

3. Wspieranie wszelkich działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie systemów oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, technologii bezodpadowych i energooszczędnych w przemyśle.

 

4. Inicjowanie i promowanie działań i przedsięwzięć naukowych, badawczych, oświatowych, edukacyjnych, wydawniczych i upowszechniania kultury wśród studentów i młodzieży szkolnej.

5. Wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych na rzecz oświaty, edukacji, nauki i ochrony środowiska naturalnego.

6. Wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność edukacyjna, naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i życia, dobroczynności i pomocy społecznej.

REGULAMIN KONKURSOWY 2022

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów znajduje się na stronie www.fwmt.pk.edu.pl