Studia podyplomowe w zakresie Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych prowadzone na kierunku transport Wydziału Mechanicznego PK oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Miast realizowane przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Organizatorem merytorycznym Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Gala finałowa III edycji Programu Akredytacji Kierunków Studiów odbyła się 9 kwietnia br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. Certyfikatem „Studia z przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i odznaczających się wysoką jakością programów kształcenia oraz odpowiadające potrzebom rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów

 

Do programu akredytacyjnego mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

 

certyfikatost

 

Program studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Miast, prowadzonych przez MCK PK pod kierownictwem dr. Tomasza Jeleńskiego, wyróżnia się transdyscyplinarnością oraz różnorodnością kadry dydaktycznej (złożonej z przedstawicieli dziesięciu uczelni – w tym zagranicznych – i ośmiu organizacji pozarządowych). Program wiąże dziedziny nauk humanistycznych (historia budowy miast), społecznych (administracja, ekonomia środowiska, prawo, zarządzanie), nauk przyrodniczych (ochrona środowiska) oraz nauk technicznych (inżynieria ekologiczna, organizacja transportu, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne).

 

Studia ukazują nowe zjawiska zachodzące we współczesnych miastach (np. ruchy miejskie, dostosowanie do zmian klimatu), kształcą kompetencje w nowych dziedzinach (np. ekonomii ekologicznej, partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej, usług ekosystemów miejskich, zarządzania mobilnością) oraz uczą nowych umiejętności (zarządzania dziedzictwem, zarządzania rozwojem terytorialnym, zarządzania systemami złożonymi, zarządzania adaptacyjnego, stosowania technologii OpenGIS, projektowania i zarządzania zintegrowanego).

 

Kierunek odpowiada na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Studia ZZRM są zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności i realizowane według filozofii nauczania przez doświadczenie (learning by doing) poprzez realizację projektów praktycznych. Elementem kluczowym jest zintegrowany projekt dyplomowy realizowany w kilkuosobowych zespołach, przy współpracy z administracją samorządową.

 

 

Certyfikat Transport 

 

Program studiów podyplomowych w zakresie Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych, prowadzonych przez Instytut Pojazdów Szynowych PK pod kierownictwem dr. hab. inż. Andrzeja Sowy, obejmuje zagadnienia budowy pojazdów szynowych, w tym układów elektrycznych, sterowania i hamowania, systemów i metod projektowania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych, kwestie związane z systemami eksploatacji, a w szczególności niezawodności, bezpieczeństwa oraz diagnostyki pojazdów szynowych, a także analiz LCC i efektywności pojazdów szynowych.

 

Proponowany program studiów został skonsultowany z wiodącymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi i eksploatującymi pojazdy szynowe. W trakcie studiów przewidziane są wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne ze specjalistami z danej dziedziny.