Grupa Azoty SA otrzymała Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” podczas piątkowego (11 maja br.) święta uczelni. Z rąk rektora PK prof. Jana Kaziora medal odebrał Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu PK 25 naukowców Politechniki Krakowskiej, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami badawczymi, po raz pierwszy w historii uczelni zostało uhonorowanych zwiększonym okresowo wynagrodzeniem.
 
nagroda
 
Od tego roku akademickiego rektor PK ustanowił specjalny fundusz, z którego wypłacane są nagrody w postaci podwyższonych pensji dla naukowców z dorobkiem o międzynarodowym zasięgu, przyczyniających się do rozwoju uczelni i wzmocnienia jej pozycji w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej.  – Uczelniany program wyróżniania dodatkowym wynagrodzeniem liderów naukowych służy wspieraniu i godnemu uhonorowaniu wybitnych pracowników. W 2018 roku takie wsparcie otrzyma 25. naukowców PK, przez rok ich wynagrodzenie będzie zwiększone o 1,5 tys. zł miesięcznie – powiedział rektor PK prof. Jan Kazior.
 
Możliwość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych została zdefiniowana w zmienionym w grudniu 2017 r. – z inicjatywy rektora uczelni - regulaminie wynagradzania pracowników PK. Dodatkowe wynagrodzenie ze środków celowych rektora trafi do pracowników, którzy mają wyróżniające osiągnięcia w pracy naukowej – znaczące publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych, opatentowane czy skomercjalizowane efekty pracy badawczej, stoją na czele zespołów badawczych realizujących prestiżowe projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. – Spośród kandydatów wskazanych przez rady i dziekanów wydziałów, a następnie rekomendowanych przez Senacką Komisję Rozwoju Kadr, w tym roku wyłonionych zostało 25 wybitnych naukowców, których dorobek buduje pozycję wydziałów przy ewaluacji jednostek naukowych, a w międzynarodowej przestrzeni badawczej podnosi  prestiż całej uczelni. Mamy nadzieję, że program wspierania uczelnianych liderów zainspiruje innych pracowników PK do równie owocnej aktywności, zwłaszcza w obszarze pozyskiwania środków grantowych na znaczące tematy badawcze  – zaznaczył podczas wręczenia wyróżnionym listów gratulacyjnych rektor PK.
 
Medalem Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej uhonorowana została Grupa Azoty SA. W jej imieniu wyróżnienie odebrał wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Witold Szczypiński. – Z Grupą Azoty wiąże Politechnikę Krakowską wieloletnia, owocna współpraca w realizacji projektów badawczych i dydaktycznych. Dziękujemy za nią i mamy nadzieję na kontynuację – podkreślił rektor PK prof. Jan Kazior. 
 SwietoPK2018MedaldlaAzotow1
 
Grupa Azoty ufundowała program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, którzy osiągają sukcesy naukowe w dziedzinach odpowiadających profilowi działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej. Program jest elementem zawartego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Azotami a uczelnią. Współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna PK i Azotów obejmuje także m.in.: organizację na PK seminarium „Technologia Źródłem Biznesu”, prowadzonego przez ekspertów Grupy, programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, realizację prac inżynierskich i magisterskich na potrzeby firmy. W programie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazł się także przedmiot „Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty SA”. Zajęcia prowadzą pracownicy Grupy Azoty i PK, a studenci w zakładach firmy w Tarnowie realizują projekty dotyczące bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych i odbywają zajęcia laboratoryjne.
 
W nawiązaniu do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wiceprezes Azotów Witold Szczypiński wygłosił podczas święta PK okolicznościowy wykład pt. „Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski – przemysłowcy, politycy, wizjonerzy”, przypominający wybitne postaci związane z powstaniem polskiego przemysłu chemicznego.
 
 
Na zdjęciach, od góry: wręczenie nagród rektora PK za wyróżniające osiągnięcia naukowe, wręczenie Medalu Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej Grupie Azoty SA (medal odbiera wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński) / fot. Jan Zych.