ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

UWAGA! Zmiany od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 dotyczące prawa studentów do stypendiów

 

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 obowiązują nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, zapomogi i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.


Świadczenia będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

 • na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
 • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
 • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
 • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Jeżeli limit upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane), gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń.

 

PODSTAWA PRAWNA:

PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:

 


INFORMACJE OGÓLNE:


Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.


O stypendium socjalne może ubiegać się student, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.


Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek.


Wysokość miesięcznej kwoty netto dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.


Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest jednocześnie, między innymi, do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 600 zł przypadającej na członka rodziny.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi jeżeli do wniosku nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 600 zł przypadającej na członka rodziny.

Student może ubiegać się o świadczenia formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. zapomogi,
 4. stypendium rektora.

 

TERMINY:

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

 • do dnia 4 października 2021 r.,
 • do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

SKŁAD RODZINY:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł).

 

KRYTERIA PRZY OBLICZANIU WYSOKOŚCI STYDPENDIUM SOCJALNEGO:

 1. podstawa naliczania stypendium socjalnego – górna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, przy której student może ubiegać się o przyznanie tego stypendium;
 2. miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne;
 3. minimum socjalne – dolna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, od której obliczana jest wysokość stypendium socjalnego.

 

Student, w którego rodzinie wysokość miesięcznego dochodu na osobę jest równa lub niższa od podstawy naliczania stypendium socjalnego, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Wysokość stypendium socjalnego stanowi:

 1. różnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium socjalnego a miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie studenta, jeżeli dochód ten jest większy od minimum socjalnego;
 2. różnicę pomiędzy podstawą naliczania a minimum socjalnym, jeżeli dochód ten jest równy lub mniejszy od minimum socjalnego (250 zł).

 

W sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie studenta jest równy podstawie naliczania stypendium socjalnego, student otrzyma kwotę najniższego stypendium socjalnego.

 

Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta jest niższy od podstawy naliczania stypendium socjalnego, a obliczona kwota stypendium socjalnego jest mniejsza od kwoty najniższego stypendium socjalnego, to student otrzymuje kwotę najniższego stypendium socjalnego.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM REALIZOWANE JEST KSZTAŁCENIE.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: