Drukuj

Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:


1. Stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2017, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/19 ustalono w kwocie 950,20 zł.
Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od kwoty 950,20 zł.

 • Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się wyłącznie:
  • studenta,
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:
  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej 

   lub

   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł,
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  jak również,
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

4. Zapomogi.

 • Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
  Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów.
  Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło
  w trakcie studiowania na Politechnice Krakowskiej, a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • do 4 października 2018 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2018/19;
 • do 28 lutego 2019 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2018/19.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta

 2. Załącznik nr 2 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

 3. Wzór nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

 4. Wzór nr 2 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w sprawie świadczeń pomocy materialnej

 5. Wzór nr 3 - Oświadczenie dotyczące braków w dokumentacji

 6. Wzór nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 20.../20... lub na semestr zimowy letni roku akademickiego 20.../20... .

 7. Wzór nr 5 - Oświadczenie dotyczące zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki PK

 8. Wzór nr 6 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 20.../20.../ lub na semestr zimowy/letni roku akademickiego 20.../20... .

 9. Wzór nr 7 - Wniosek o przyznanie zapomogi w danym semestrze w danym roku akademickim

 10. Wzór nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na rok akademicki 20.../20... .

 11. Wzór nr 8a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów drugiego roku i kolejnych lat studiów pierwszego stopnia, na rok akademicki 20.../20... .

 12. Wzór nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia na rok akademicki 20.../20... lub semestr zimowy/letni roku akademickiego 20.../20... .

 13. Wzór nr 9a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia na rok akademicki 20.../20... lub semestr zimowy/letni roku akademickiego 20.../20... .

 14. Wzór nr 10 – Zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 15. Wzór nr 11 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 16. Wzór nr 12 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 17. Wzór nr 13 - Zaświadczenie urzędu gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych

 18. Wzór nr 14 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 19. Wzór nr 15 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym okres przyznania świadczeń pomocy materialnej

 20. Wzór nr 16 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej”

 21. Wzór nr 17 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa studenta do szkoły/szkoły wyższej

 22. Wzór nr 18 - Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty odpowiedniej olimpiadySzczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANATACH WYDZIAŁÓW, pod podanymi poniżej numerami telefonu lub adresami e-mail:

Dziekanat Wydziału Architektury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 24 05
Dziekanat Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 31 69
Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 26 01
Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 23 03
Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 20 97
Dziekanat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 30 30
Dziekanat Wydziału Mechanicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 36 04
12 628 36 09
12 628 36 17