Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez PK do obrotu prawnego z zagranicą

 

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie.


NAWA uwierzytelnia oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym) następujących dokumentów, wydanych przez polskie szkoły wyższe:

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • suplementów do dyplomu;
  • dyplomów doktorskich;
  • dyplomów habilitacyjnych;
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych

oraz zaświadczeń o ukończeniu studiów.

 


Informacje na temat procedur związanych z uwierzytelnianiem ww. dokumentów dostępne na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/uwierzytelnianie-dyplomow.

 

Pozostałe dokumenty wydawane przez Politechnikę Krakowską w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, uwierzytelnia na wniosek zainteresowanego uczelnia. Dokumenty do uwierzytelnienia przygotowuje pracownik dziekanatu wydziału. Uwierzytelnienia dokonuje Prorektor ds. Kształcenia.


Opłatę za uwierzytelnienie przez PK dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą w wysokości 19 złotych (za każdy dokument) należy wnosić na konto: Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826. Przy odbiorze uwierzytelnionych dokumentów należy przedstawić potwierdzenie wniesienia opłaty.