Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez PK w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie.

 

Dyrektor NAWA uwierzytelnia:


• dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów;
• odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz odpisy suplementów do dyplomów, w tym odpisy w języku obcym;
• duplikaty dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów;
• zaświadczenia o ukończeniu studiów;
• świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
• duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
• zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych.


Pozostałe dokumenty wydawane przez Politechnikę Krakowską w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i studiów podyplomowych przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą (niewymienione wyżej), uwierzytelnia na wniosek zainteresowanego uczelnia, która je wydała. Dokumenty do uwierzytelnienia przygotowuje pracownik dziekanatu wydziału. Uwierzytelnienia dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia.

 

Opłatę za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą w wysokości 26 złotych (za każdy dokument) należy wnosić odpowiednio:

 

• na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

 

• na rachunek bankowy PK Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez uczelnię.

 

Przy odbiorze uwierzytelnionych dokumentów należy przedstawić potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

Informacje na temat procedur związanych z uwierzytelnianiem dokumentów przez dyrektora NAWA dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jakie-dokumenty-potwierdza-nawa