INFORMACJE OGÓLNE


Swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student/doktorant sklada w Dziekanacie Wydziału, w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału. Rektor Politechniki Krakowskiej przekaże do MNiSW pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski w terminie do dnia 15 października br.

 


PODSTAWA PRAWNA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

W roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:


• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,


lub


• wybitne osiągnięcia w sporcie.

 


Spełnienie wyżej wymienionego warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć na uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.


Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.


Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków na którym studiuje, z tym, że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku.


W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów do dnia 30 września 2018 r. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.


O przyznanie stypendium ministra student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.


Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.gov.pl/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

W roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:


• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie,


lub


• wybitne osiągnięcia w sporcie.

 


Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami doktoranckimi, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.


Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.


O przyznanie stypendium ministra doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.


Stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich. Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.


Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.gov.pl/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-20182019