Przewody doktorskie, postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego - obowiązujące przepisy

  • Kandydatów, którzy otworzyli przewód doktorski przed 01.10.2011 r. obowiązywała stara procedura przewodu 
  • Osoby, które otworzyły przewód  po 01.10.2013 r. - nowa procedura (w okresie przejściowym 01.10.2011 – 30.09.2013  było prawo wyboru procedury) - podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
  • W okresie od 01.05.2019 – 31.09.2019 nie wszczynało się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
  • Od 01.10.2019 r. postępowania awansowe proceduje się zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

 

31 grudnia 2022 r. - zamyka się wszystkie niezakończone postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, prowadzone wg przepisów dotychczasowych, tj. wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. (art. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

31 grudnia 2023 r. – zamyka się wszystkie niezakończone przewody (w pierwszej instancji) prowadzone wg przepisów dotychczasowych