• Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu (zatrudnionemu w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia na PK, płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań;

 

  • Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu (zatrudnionemu w grupie pracowników badawczych, dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych) przygotowującemu rozprawę doktorską, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;

 

  • Rektor może udzielić pracownikowi, płatnego urlopu w celu odbycia za granicą: kształcenia, stażu naukowego, stażu dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. 

 

Podstawa prawna: Regulamin pracy PK