Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia na PK, płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań. Urlopu naukowego udziela się jednorazowo na okres nie krótszy niż jeden miesiąc

 

Urlopu naukowego udziela się nauczycielom akademickim zatrudnionym w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

 

Urlopu naukowego udziela się na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego skierowany do Rektora, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, dziekana i właściwą radę naukową. Warunkiem udzielenia urlopu naukowego jest załączenie do wniosku o jego udzielenie planu prac badawczych, które mają zostać wykonane w czasie tego urlopu, oraz informacji o instytucji, w której badania będą prowadzone (jeżeli dotyczy).

 

W okresie urlopu niedopuszczalne jest wykonywanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych.

Na pisemny wniosek pracownika, z zachowaniem drogi służbowej, Rektor może wyrazić zgodę na wykonywanie podczas urlopu obowiązków takich jak: prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji, prowadzenia badań naukowych finansowanych ze źródeł innych niż subwencja;  upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych; udział w seminariach naukowych; kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem poprzez pełnienie funkcji promotorów, promotorów pomocniczych, recenzentów w postępowaniach o nadanie stopni naukowych, członkostwo w komisjach doktorskich i habilitacyjnych; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty architektoniczne, projekty konstruktorskie, projekty inżynierii budowlanej, wdrożenia); opracowywanie wniosków grantowych.

 

 

Podstawa prawna - Regulamin pracy PK