Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu prowadzenia badań poza Uczelnią. Urlop ten, przyznawany jest nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni. Urlopu udziela Rektor PK na wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i radę  wydziału (lub Senat w przypadku jednostki pozawydziałowej).