Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia na PK, płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań. 

 

Urlopu naukowego udziela się nauczycielom akademickim zatrudnionym w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych na podstawie złożonego wniosku skierowanego do Rektora, zaopiniowanego przez bezpośredniego przełożonego, dziekana i właściwą radę naukową.

 

Warunkiem udzielenia urlopu naukowego jest załączenie do wniosku o jego udzielenie planu prac badawczych, które mają zostać wykonane w czasie tego urlopu, oraz informacji o instytucji, w której badania będą prowadzone (jeżeli dotyczy).