Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu w celu odbycia za granicą stażu naukowego, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, pozytywnie zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i dziekana, lub w przypadku jednostek pozawydziałowych, właściwego prorektora, Rektor PK może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu na okres przekraczający 12 miesięcy, jednakże nie dłuższy niż łącznie 24 miesiące.

 

Urlopu, udziela się na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, którego wzór stanowi załącznik nr 26 do Regulaminu Pracy, skierowany do Rektora, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana lub właściwego prorektora (w przypadku jednostek pozawydziałowych) oraz Prorektora ds. Nauki. Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach do Działu Badań Naukowych. 

 

Urlopu w celu odbycia stażu naukowego można udzielić również pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim. 

 

Podstawa prawna - Regulamin pracy PK