metodologia obliczania kosztów ogólnych dostępna w Serwisie Informacyjnym PK (Zasady (polityka) Rachunkowości)
wyliczenie kosztów ogólnych w 2016 r. (obowiązuje od 1-go kwietnia 2016 r.)
wyliczenie kosztów ogólnych w 2017 r. (obowiązuje od 1-go kwietnia 2017 r.)
wyliczenie kosztów ogólnych w 2018 r. (obowiązuje od 1-go kwietnia 2018 r.)
wyliczenie kosztów ogólnych w 2019 r. (obowiązuje od 1-go kwietnia 2019 r.)
wyliczenie kosztów ogólnych w 2020 r. (obowiązuje od 1-go kwietnia 2020 r.)
1. preliminarz / sprawozdanie z konferencji
2. Zarz. nr 34 Rektora PK z dnia 25.11.2010 - w sprawie zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i naukowo-technicznych oraz ewidencji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
3. Procedura - Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na organizację konferencji
1. wniosek o przyznanie urlopu na przygotowanie pracy doktorskiej
2. wniosek o skierowanie na staż zawodowy/naukowy
3. Procedura - Zasady finansowania stypendiów i staży naukowych oraz sposobu ich monitoringu i sprawozdawczości
1. wzór umowy w sprawie zwrotu kosztów wynagrodzeń (Zarządzenie nr 8 Rektora z dnia 25.02.2014 r. w sprawie zmian w zasadach obowiązujących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje)
2. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego - dot. postępowań wszczętych przed 1.10.2019
3. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora - dot. postępowań wszczętych przed 1.10.2019