DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH (PN-1) realizuje m.in. następujące zadania:

 1. Opracowuje programy oraz roczne i wieloletnie plany działalności naukowej oraz naukowo-badawczej i rozwojowej Uczelni, na podstawie planów podstawowych jednostek organizacyjnych.
 2. Pozyskuje i rozpowszechnia informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację prac badawczo-naukowych i rozwojowych w ramach inicjatyw krajowych.
 3. Weryfikuje i ewidencjonuje wnioski oraz decyzje dotyczące działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Uczelni finansowane ze środków krajowych.
 4. Monitoruje, pod względem terminów i wydatków zaliczonych w koszty umowy, przebieg realizacji krajowych projektów badawczych oraz tematów finansowanych w ramach działalności statutowej.
 5. Zawiera, na wniosek jednostek organizacyjnych PK, umowy i aneksy do umów o realizację prac badawczych i usługowych zlecanych przez podmioty zewnętrzne, kontroluje ich realizację pod względem terminów i wydatków zaliczonych w koszty umowy oraz fakturuje wykonane prace na podstawie protokołów odbiorczych.
 6. Prowadzi rejestr umów dotyczących działalności statutowej, współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej, świadczenia usług badawczych i innych wynikających z zakresu działania Działu oraz prowadzi ewidencję realizowanych krajowych projektów badawczych.
 7. Koordynuje działania związane z rozwojem kadry naukowej oraz oceną nauczycieli akademickich.
 8. Prowadzi ewidencję przyznanych stopni naukowych.
 9. Organizuje uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych.
 10. Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów doktorskich, udzielaniem urlopów doktorskich oraz kierowaniem na staże naukowe/zawodowe pracowników.
 11. Prowadzi obsługę administracyjną stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.
 12. Rejestruje konferencje, seminaria, sympozja naukowe i naukowo-techniczne organizowane przez jednostki PK.
 13. Prowadzi sprawy związane z nagrodami Rektora PK w zakresie osiągnięć naukowych i rozwoju kadr. Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród pracownikom PK przez fundacje.
 14. Sporządza okresowe sprawozdania i raporty z zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej dla potrzeb jednostek organizacyjnych i kierownictwa PK.
 15. Prowadzi sprawozdawczość w zakresie działalności badawczej i rozwojowej dla potrzeb GUS.
 16. Wprowadza i aktualizuje dane w systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie nadanych stopni naukowych oraz zorganizowanych konferencji.
 17. Opracowuje roczne i okresowe analizy oraz sprawozdania z zakresu działalności naukowo- badawczej i rozwojowej przeznaczone dla władz Uczelni oraz innych instytucji i urzędów.