DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH (PN-1) realizuje m.in. następujące zadania:

 1. Pozyskuje i rozpowszechnia informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację prac badawczo-naukowych i rozwojowych w ramach inicjatyw krajowych.
 2. Zamieszcza na stronie internetowej PK informacje dotyczące badań naukowych oraz rozwoju kadr.
 3. Weryfikuje i ewidencjonuje wnioski oraz decyzje dotyczące działalności naukowo-badawczej i rozwojowej uczelni finansowane ze środków krajowych.
 4. Monitoruje, pod względem terminów i wydatków zaliczonych w koszty umowy, przebieg realizacji krajowych projektów badawczych.
 5. Udziela konsultacji wydziałom przy sporządzaniu ankiety jednostki naukowej na potrzeby oceny parametrycznej oraz administruje i koordynuje funkcjonowanie aplikacji informatycznych wspierających proces ewaluacji działalności naukowej.
 6. Przygotowuje projekty porozumień o współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz udziela konsultacji i pomocy jednostkom organizacyjnym uczelni przy zawieraniu umów i porozumień o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej.
 7. Zawiera, na wniosek jednostek organizacyjnych PK, umowy i aneksy do umów o realizację prac badawczych i usługowych zlecanych przez podmioty zewnętrzne, kontroluje ich realizację pod względem terminów i wydatków zaliczonych w koszty umowy oraz fakturuje wykonane prace na podstawie protokołów odbiorczych.
 8. Prowadzi rejestr umów dotyczących współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej, świadczenia usług badawczych i innych wynikających z zakresu działania działu oraz prowadzi ewidencję realizowanych krajowych projektów badawczych.
 9. Administruje system informatyczny do oceny efektywności badań naukowych realizowanych przez pracowników uczelni.
 10. Koordynuje działania związane z rozwojem kadry naukowej oraz oceną nauczycieli akademickich.
 11. Prowadzi ewidencję przyznanych stopni naukowych.
 12. Przygotowuje dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz organizuje promocję doktorów i doktorów habilitowanych.
 13. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem urlopów doktorskich oraz kierowaniem na staże naukowe/zawodowe pracowników.
 14. Ewidencjonuje przyznane stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
 15. Rejestruje konferencje, seminaria, sympozja naukowe i naukowo-techniczne organizowane przez jednostki PK.
 16. Prowadzi sprawy związane z nagrodami Rektora PK w zakresie osiągnięć naukowych i rozwoju kadr.
 17. Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród pracownikom PK przez fundacje.
 18. Prowadzi obsługę administracyjną spraw realizowanych przez Prorektora ds. Nauki, oraz obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr.
 19. Sporządza okresowe sprawozdania, analizy i raporty z zakresu działalności naukowo-badawczej dla potrzeb jednostek organizacyjnych i kierownictwa PK oraz instytucji i urzędów, w tym przygotowuje sprawozdania dla potrzeb GUS.
 20. Wprowadza i aktualizuje dane w systemie POL-on w zakresie określonym w odrębnym zarządzeniu.
 21. Zapewnia obsługę procesu nadawania godności honorowych PK, w tym obsługę administracyjno-techniczną uroczystości związanych z ich nadawaniem.
 22. Nadzoruje merytorycznie proces gromadzenia oświadczeń/upoważnień na potrzeby ewaluacji działalności naukowej oraz opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie.