Stypendia przyznawane są przez MNiSW corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu. O stypendium mogą starać się młodzi naukowcy (do 35. roku życia), zatrudnieni w ramach stosunku pracy w danej jednostce naukowej, wyróżniający się osiągnięciami naukowo-badawczymi. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MEiN (link)

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców