POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

administratora lokalnej sieci komputerowej

 

w Dziale Informatyzacji

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie i współzarządzanie uczelnianą siecią komputerową PK w celu zapewnienie ciągłości działania;
 • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług;
 • monitorowanie i aktualizacja oprogramowania;
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
 • regularna archiwizacja oprogramowania i danych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzanej infrastruktury;
 • współpraca z zespołem Helpdesk przy złożonych problemach użytkowników;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z pracy działu, zleconych przez kierownika.

 


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • staż pracy: minimum 5 lat;
 • doświadczenie zawodowe: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w administrowaniu siecią komputerową dla minimum 100 użytkowników;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych;
 • biegła znajomość systemu Linux (preferowane RH i Centos);
 • umiejętność programowania w shell-u;
 • umiejętność instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych;
 • znajomość narzędzi do monitorowania systemów i aplikacji;
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów systemowych oraz sieciowych;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.

 


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • znajomość specyfiki środowisk zwirtualizowanych VMware vSphere;
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania siecią WiFi;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i sumienność, kultura osobista;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne.

 


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny,;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK (ul. Warszawska 24, budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, I piętro, pok. 137) w godz. 9.00-13.00 w terminie do dnia 30 września 2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko administratora lokalnej sieci komputerowej w Dziale Informatyzacji.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w terminie 18-29.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.