PODSTAWA PRAWNA

 

Na podstawie art. 79 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695):


Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, instytucja kredytująca może zawiesić spłatę kredytu studenckiego wraz z odsetkami, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres ten nie jest wliczany do okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Okres spłaty kredytu studenckiego wydłuża się wówczas o okres, na który zawieszono jego spłatę. Odsetki należne od kredytu studenckiego pobieranego przez kredytobiorców w okresie zawieszenia jego spłaty, są pokrywane w całości ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

 

 

WNIOSEK O KREDYT

 

Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym czasie, w związku z tym kredyty studenckie będą udzielane przez banki przez cały rok.

 

O kredyt mogą wnioskować studenci i doktoranci, a także kandydaci na studia lub do szkoły doktorskiej, którzy rozpoczną naukę od października br. Kredyt studencki może zostać udzielony na cały okres nauki (nie dłużej niż na 6 lat w przypadku studentów i maksymalnie na 4 lata w przypadku doktorantów) lub krócej – zależnie od preferencji kredytobiorcy.

 

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną, potwierdzające, że wnioskodawca jest odpowiednio studentem albo doktorantem. Takie zaświadczenie można odebrać w dziekanacie wydziału, na którym student/doktorant pobiera kształcenie, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten druk. Dokument taki muszą również złożyć osoby ubiegające się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.

 

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranym przez wnioskodawcę banku, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny studenta lub doktoranta oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach za poprzedni rok. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3.000 zł (kwota netto). Wniosek o kredyt studencki można złożyć w wersji papierowej na formularzu ustalonym przez bank, jak również w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego banku.

 

Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Kwota ta może jednak zostać na wniosek studenta/doktoranta zmieniona w trakcie trwania umowy. Kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz, przekazywanych przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim. W miesiącach wakacyjnych kredyt nie jest wypłacany. Bank zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu również w przypadku: skreślenia z listy studentów/ doktorantów, urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów, zawieszenia w prawach studenta/doktoranta, ukończenia studiów czy ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość. O zaistnieniu powyższych okoliczności kredytobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić bank.

 

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat do spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

 

 

 

UMORZENIE KREDYTU

 

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może być umorzony częściowo lub w całości.

 

O częściowe umorzenie kredytu mogą starać się absolwenci studiów wyższych lub doktorskich, którzy ukończyli studia w grupie do 1 % (umorzenie 50 %), w grupie od 1,01 % do 5 % (umorzenie 35 %) lub w grupie od 5,01 % do 10 % (umorzenie 20 %) najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

 

Natomiast w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań kredyt może być umorzony częściowo lub w całości (informacje na ten temat w banku).

 

Więcej informacji w sprawie umorzeń kredytów można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady

 Więcej informacji w sprawie kredytów studenckich można uzyskać na stronach:


Informacje w sprawie kredytów można uzyskać również w Dziale Spraw Studenckich (budynek WIL, I piętro, pokój 121) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub pod nr tel. 12 628 22 24 jak również mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.